KIK keskkonnaprogramm aug 2015

KIK kuulutas välja keskkonnaprogrammi 2015. aasta II taotlusvooru.

Keskkonnaprojektidele saab küsida toetust kuni 17. augustini läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS.

KIKi keskkonnaprogrammis jagatakse projektidele toetusi kokku kümnes valdkonnas:
1. kalandus
2. veemajandus
3. jäätmekäitlus
4. looduskaitse
5. metsandus
6. keskkonnakorraldus
7. merekeskkond
8. maapõu
9. atmosfääriõhu kaitse
10. keskkonnateadlikkus

Projekte rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvatest keskkonnatasudest.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist viieteistkümne aastaga toetust saanud üle 18 tuhande projekti.

2015. aasta esimesest taotlusvoorust sai KIKi nõukogu otsusega rahastuse 575 projekti 22,6 miljoni euro eest. Iga KIKi suunatud euro peab kaasa tooma suurima võimaliku positiivse keskkonnamõju Eesti inimeste, terve elukeskkonna ja riigi ressursisäästliku arengu heaks.

Kes saavad toetust?

Toetust võivad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad olla taotlejad, kui nende põhikiri näeb ette loodus- või keskkonnakaitsealast tegevust või siis koolitustegevust keskkonnateadlikkuse projektide korral.

Veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammist saab toetust taotleda ainult ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lõikele 1 vastav vee-ettevõtja.

Omame pikaajalist kogemust keskkonnateemaliste projektide koostamisel – viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

– Tarbus Kinnisvara OÜ Rakvere kompleksi soojavarustuse üleviimine taastuvkütusele 39 336 eur, energeetika alamprogramm
– OÜ Pariisi Erihoolduskeskus katlamaja üleviimine pelletiküttele 38 987 eur, energeetika alamprogramm
– Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000 eur, Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
– Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur, KA Vaiko AS
– Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 225 762 eur, KA Vaiko AS
– Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 313 185 eur, AS ELME
– AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 194 474 eur, AS ELME

Lisainfo: http://kik.ee/et/uudised/kik-avas-keskkonnaprogrammis-taotlusvooru

Toetuse aluseks oleva keskkonnaministri määruse, finantseerimiskorra ja muu taotlejale vajaliku info leiab KIKi kodulehelt – http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogrammist
Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti Markus Kõivu poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kik@projektid.ee

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.