Keskkonnainvesteeringute Keskus 15. aug. 2012

Keskkonnainvesteeringute Keskusel avanes keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi 2012.a II taotlusvoor.

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.

Alamprogrammideks on:
veemajanduse programm;
jäätmekäitluse programm;
keskkonnakorralduse programm;
looduskaitse programm;
metsanduse programm;
kalanduse programm;
keskkonnateadlikkuse programm;
atmosfäärikaitse programm;
merekeskkonna programm,
maapõue programm;
maakondlik programm.

Lisainformatsioon: http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm.html

Taotlusi keskkonnaprogrammi saab esitada kuni 15.08.2012. See tähendab, et hetkel on kõige õigem aeg alustada taotlemise ning selleks vajalike dokumentide ettevalmistamisega.

Põhjuseks on asjaolu, et sõltuvalt projekti valdkonnast, iseloomust ning taotletava toetuse suurusest on nõutavad lisadokumendid, mille ettevalmistamine võib olla vägagi ajamahukas.

Olgu siinkohal esile toodud alljärgnevad taotluse lisadena esitatavad lisadokumendid:
1) Koopia eelprojektist või ehitusprojektist – nõutav ehituslike projektide puhul, mille maksumus ilma käibemaksuta on üle 40 tuh euro. Eelprojekt või ehitusprojekt peab kirjeldama ehitusliku projekti täpset tehnoloogilist lahendust koos joonise, seletuskirja ja projekti eelarvega, milles on detailselt kajastatud kõik planeeritavad kulutused. Alates 120 tuh eurost (käibemaksuta) ehitusliku projekti puhul peab eelprojekt või ehitusprojekt sisaldama ka alternatiivide võrdlust, mille põhjal on selgunud tehniliselt, majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt selgelt parim alternatiiv.
Eelprojekt peab olema koostatud selleks pädeva isiku/ettevõtte poolt – ehitusseaduse järgi on ettevõttel õigus projekteerida kui tal on kehtiv MTR registreering ning projekteerija on pädev isik, kellel on olemas nõutud kvalifikatsioon. Nõue tuleneb Ehitusseadusest §2 lg 4, lg 10, §4 lg 1, §18, lg4, §47, lg 1.
Eelprojekt peab vastama teatud nõuetele – Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määruses nr 67 “Nõuded ehitusprojektile” (https://www.riigiteataja.ee/akt/13359325) § 10 on toodud välja üldised nõuded eelprojektile, millele eelprojekt peab vastama.
Eelprojekt või ehitusprojekt ei tohi olla vanem kui kaks aastat
2) Koopia tasuvusuuringust – nõutav infrastruktuuri rajamise- ja rekonstrueerimise ehitusprojektidele, kui projekti maksumus ilma käibemaksuta on üle 640 tuh euro. Juhul, kui projekti investeering toimub jätkuprojektidena etappide kaupa ning kõikide etappide koguinvesteering viimase ning järgneva 3 aasta jooksul ületab 640 tuh eurot, on kohustus esitada tasuvusuuring. Tasuvusuuring (finantsanalüüs) peab olema koostatud eelprojekti või ehitusprojekti alternatiivide võrdluse põhjal selgunud parimale alternatiivile. Tasuvusuuringus peavad olema hinnatud projekti elluviimisega (ehitusega) ja ekspluatatsiooniga seotud kulud ja tulevikus teenitav tulu. Tasuvusuuring peab olema koostatud 30. aastase perioodi kohta ning kogu taotluse koostaja tegevuspiirkonna põhiselt. Tasuvusuuring ei tohi olla vanem kui kaks aastat.
3) Veemajanduse programmi siseveekogude tervendamise ja korrashoiu alamprogrammi esitatava taotluse korral erialaeksperdi (loodusteadused) poolt koostatud uuring, mis annab hinnangu veekogu seisundist (setted, kalastik, hüdromorfoloogia jms tegurid) ning toob välja põhilised survetegurid, mis mõjutavad negatiivselt veekogu. Uuring peab andma esialgsed suunised, mida on vaja veekogu seisundi parandamiseks või säilitamiseks ette võtta. Taotluse esitamise hetkel ei tohi uuring olla vanem kui 3 aastat.
4) Veemajanduse programmi siseveekogude tervendamise ja korrashoiualamprogrammi esitatud taotluse korral keskkonnamõjude hindamise lõpparuanne, kui keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tulenevalt planeeritakse taotluses tegevusi, millega kaasneb olulise keskkonnamõju seaduse § 6 lõike 1 kohaselt. Juhul, kui seadusest tulenevalt ei ole keskkonnamõjude hindamine vajalik, peab taotleja taotlusmaterjalidele lisama Keskkonnaameti seisukoha keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kohta. Kui Keskkonnaameti seisukoht on, et taotluses planeeritava tegevuse elluviimiseks on vajalik korraldada keskkonnamõjude hindamine, tuleb taotlejal esitada keskkonnamõjude hindamise lõpparuanne

Lisaks kuuluvad mitmete alaprogrammide puhul vajalike lisadokumentide hulka erinevad arengukavad, mille olemasolu ja kehtivust tuleks juba varakult kontrollida.

Taotluste esitamine keskkonnaprogrammi toimub läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Andmesüsteemi KIKAS. Taotlejale tähendab see seda, et tavapärase Exceli vormi täitmise asemel tuleb luua konto KIKi süsteemi, logida sisse ning oma toimingud – nii taotlemine kui ka hilisemad protseduurid – seal läbi viia. Elektroonilise süsteemi kasutamine on efektiivsem, sest projektide menetlemine muutub kiiremaks ning samuti on see tunduvalt keskkonnasõbralikum.

Meie oma meeskonnaga saame omalt poolt olla teile abiks taotluse koostamisel elektroonses andmebaasis KIKAS ning samuti ülejäänud taotlemiseks vajalike ning valdkonnast sõltuvate lisadokumentide ja vormide koostamisel. Nagu juba ülalpool öeldud, siis aeg lendab kiirelt ja hea aeg tegutsemiseks on juba praegu.

Omame pikaajalist kogemust keskkonnateemaliste projektide koostamisel – viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

  • Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000 eur (1 564 660 kr), Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
  • Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur (7 531 520 kr), KA Vaiko AS
  • Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 225 762 eur (3 532 412 kr), KA Vaiko AS
  • Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 313 185 eur (4 900 285 kr), AS ELME
  • AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 194 474 eur (3 042 850 kr), AS ELME

Teie projektiideed analüüsib (tasuta) meie projektispetsialist Toomas Kool, kes on ka kõikide nimetatud edukate projektide koostaja olnud. Võtke julgelt Toomasega ühendust tel 58 070 425, toomas.kool@projektid.ee või täitke väike vorm www.projektid.ee/idee.