Keskkonna Investeeringute Keskusel on avatud veemajanduse infrastruktuuri arendamise toetus omavalitsustele

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus avas Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava veemajanduse infrastruktuuri neljanda taotlusvooru taotluste esitamise tähtajaga 25. jaanuar 2013.

Toetust taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused ja vee-ettevõtted, mis kuuluvad 100% ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele.

Avanenud voorus antakse toetust reoveekogumisaladel ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks, väljaspool reoveekogumisala asuva üle 50 elaniku teenindava joogiveevarustussüsteemi rekonstrueerimiseks ja anaeroobse reoveesette töötluse tehnoloogia kasutuselevõtuks reoveepuhastis, mille reostuskoormus on üle 100 000 inimekvivalendi. Toetuse taotlemise puhul on samuti oluline, et abikõlblike kulude suurus oleks vähemalt 958 674 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 85% projekti finantseerimisvajakust.

Omame pikaajalist kogemust keskkonnateemaliste projektide koostamisel – viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

  • Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000 eur (1 564 660 kr), Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
  • Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur (7 531 520 kr), KA Vaiko AS
  • Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 225 762 eur (3 532 412 kr), KA Vaiko AS
  • Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 313 185 eur (4 900 285 kr), AS ELME
  • AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 194 474 eur (3 042 850 kr), AS ELME

Teie projektiideed analüüsib (tasuta) meie projektispetsialist Toomas Kool, kes on ka kõikide nimetatud edukate projektide koostaja olnud. Võtke julgelt Toomasega ühendust tel 58 070 425, toomas.kool@projektid.ee või täitke väike vorm www.projektid.ee/idee.