KIK kuulutas välja keskkonnaprogrammi 2015. aasta I taotlusvooru.

Keskkonnaprojektidele saab taotleda toetust kuni 16. veebruarini 2015 läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS.

Keskkonnatasudest Eesti riigieelarvesse laekuv raha investeeritakse KIKi keskkonnaprogrammi kaudu kümnesse valdkonda:
1. veemajanduse programm;
2. jäätmekäitluse programm;
3. keskkonnakorralduse programm;
4. looduskaitse programm;
5. metsanduse programm;
6. kalanduse programm;
7. keskkonnateadlikkuse programm;
8. atmosfääriõhu kaitse programm;
9. merekeskkonna programm,
10. maapõue programm.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.

2014.a. otsustas KIKi nõukogu kahe taotlusvooru tulemusena toetada 956 projekti 44,1 mln euroga.

Kes saavad toetust?

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
MTÜ-d ja SA-d saavad olla taotlejaks, kui nende põhikiri näeb ette loodus- või keskkonnakaitselist tegevust või koolitusalast tegevust. Sealjuures atmosfääriõhu programmist toetuse taotlemisel ei pea MTÜ-de ja SA-de põhikiri ette nägema loodus- või keskkonnaalast tegevust, kui tegemist on korteriühistuga, mis taotleb toetust kergel kütteõlil töötava katelseadme üleviimiseks taastuvale kütusele.
Keskkonnateadlikkuse programmist toetuse taotlemisel peab MTÜ-de ja SA-te põhikirjas olema loodus, keskkonna või koolitusalane tegevus.
Veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alam-programmist saavad toetust taotleda ainult ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahvi 7 lõikele vastavad vee-ettevõtjad.

Omame pikaajalist kogemust keskkonnateemaliste projektide koostamisel – viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

– Tarbus Kinnisvara OÜ Rakvere kompleksi soojavarustuse üleviimine taastuvkütusele       39 336 eur, energeetika alamprogramm
– OÜ Pariisi Erihoolduskeskus katlamaja üleviimine pelletiküttele 38 987 eur, energeetika alamprogramm
– Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000 eur, Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
– Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur, KA Vaiko AS
– Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 225 762 eur, KA Vaiko AS
– Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 313 185 eur, AS ELME
– AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 194 474 eur, AS ELME

Lisainfo: http://kik.ee/et/uudised/kik-avas-keskkonnaprogrammis-uue-taotlusvooru

Toetuse aluseks oleva keskkonnaministri määruse, finantseerimiskorra ja muu taotlejale vajaliku info leiab KIKi kodulehelt – http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogrammist

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.