KIK avas keskkonnaprogrammi II taotlusvooru. Tähtaeg on 15. august 2013.

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.

Alaprogrammid on:
– kalandus;
– veemajandus;
– merekeskkond;
– jäätmekäitlus;
– looduskaitse;
– metsandus;
– atmosfääriõhu kaitse;
– maapõu;
– keskkonnakorraldus;
– keskkonnateadlikkus.

Lisaks taotlusvormile ja eelarvele tuleb sõltuvalt projektist hankida dokumendid, mille ettevalmistamine nõuab palju aega. Näiteks:
– Koopia ehitusprojektist (vähemalt eelprojekti staadiumis)
– Koopia tasuvusuuringust
– Kehtiv ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
– Erialaeksperdi poolt koostatud uuringud
– Keskkonnamõjude hindamise lõpparuanne
– jne

Lisaks kuuluvad mitmete alaprogrammide puhul vajalike lisadokumentide hulka erinevad arengukavad, mille olemasolu ja kehtivust tuleks juba varakult kontrollida.

Taotluste esitamine keskkonnaprogrammi toimub läbi KIK andmesüsteemi KIKAS. Taotlejale tähendab see seda, et tavapärase Exceli vormi täitmise asemel tuleb luua konto KIK-i süsteemi, logida sisse ning oma toimingud – nii taotlemine kui ka hilisemad protseduurid – seal läbi viia. Elektroonilise süsteemi kasutamine on efektiivsem, sest projektide menetlemine muutub kiiremaks ning samuti on see tunduvalt keskkonnasõbralikum.

Meie oma meeskonnaga saame omalt poolt olla teile abiks taotluse koostamisel elektroonses andmebaasis KIKAS ning samuti ülejäänud taotlemiseks vajalike ning valdkonnast sõltuvate lisadokumentide ja vormide koostamisel. Nagu juba ülalpool öeldud, siis aeg lendab kiirelt ja hea aeg tegutsemiseks on juba praegu.

Omame pikaajalist kogemust keskkonnateemaliste projektide koostamisel – viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

– Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000 eur, Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
– Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur, KA Vaiko AS
– Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 225 762 eur, KA Vaiko AS
– Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 313 185 eur, AS ELME
– AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 194 474 eur, AS ELME

Teie projektiideed analüüsib (tasuta) meie kliendihaldur Kai Krashevski. Võtke julgelt julgelt ühendust tel 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee või täitke väike vorm www.projektid.ee/idee.

http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogrammist

Image courtesy of njaj / FreeDigitalPhotos.net