Taotlusvoor vabaühenduste üleriigiliste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avab Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvooru vabaühenduste üleriigiliste katusorganisatsioonide ja võrgustike jätkusuutlikkuse suurendamiseks rahalise mahuga kuni 5 miljonit krooni.

Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud vabaühenduste katusorganisatsioonide ja võrgustike ning nende liikmete koostöö edendamisele, nende eestkoste- ja osalemisvõimekuse suurendamisele ning avaliku võimu struktuuridega kaasamispartnerluse ja eestkoste kokkuleppimisele.

Taotluste hindamisel eelistatakse suurema arvuga liikmesorganisatsioone ja enamates maakondades tegutsevaid katusorganisatsioone ja võrgustikke. Laia võrgustiku ja liikmesorganisatsioonide kaasamise eest võivad taotluste hindamiseksperdid anda kuni 5 lisapunkti.

Toetust võivad taotleda Eestis registreeritud ja vähemalt ühe aasta avalikes huvides tegutsenud, kodanikuühenduste eetilise tegevuse põhimõtteid järgivad, vajalikus mahus kaasrahastamist omavad mittetulundusühingute katusorganisatsioonid ning mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes on võrgustiku liikmete poolt volitatud antud võrgustiku koostööd koordineerima, ning mis ei ole riigi või kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all.

Toetussumma kogumaht ühele taotlejale on maksimaalselt 400 000 krooni. Sihtkapitalist on võimalik taotleda toetust kuni 90% projekti eelarvekulude katmiseks. Projekti kaasrahastamine peab moodustama vähemalt 10% elluviidava projekti mõlema vahearuande perioodi eelarvekuludest, millest 50% võib olla mitterahaline kaasrahastamine.

Taotluse esitamise tähtaeg: 18. november 2010.a. kell 15.00.

Allikas: KÜSK