Kaasavat, mitmekesist ja turvalist üldharidust edendav taotlusvoor avatud!

Haridus- ja Teadusministeerium ning SA Innove kuulutavad 28. aprillil avatuks prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme 1.1.7 “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus” avatud taotlusvooru.

Esitatavad projektid peaksid toetama õpilaste koolis toimetulekut, paindlikke ja kooliväliseid õpitegevusi, valikainete õpetamist, muukeelsete laste kohanemist ning tõhustama koolidevahelist koostööd. Alameetmes on võimalik välja jagada 31 852 941 krooni Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha.

Taotletav toetus ühe projekti kohta võib olla 500 000 kuni 2 000 000 krooni. Toetust võib taotleda kuni 100% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlusi on oodatud esitama Eesti valitsusasutuste hallatavad asutused, üldhariduskoolid, koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide pidajad, MTÜ-d, sihtasutused, kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning koolitusluba omavad äriühingud.

Projektitaotlusi saab SA-sse Innove esitada alates 28. aprillist kuni 27. maini 2009.

Lisainfo, abimaterjalid ning täpsemad taotlemistingimused leiate SA Innove koduleheküljelt.

Projektiekspert OÜ aitab koostada projekti ning kõik vajalikud dokumendid. Vt lisa: www.projektid.ee

Projektidokumetatsiooni koostamise hinnapäringu saate teha siit.