Investeeringutoetus lasteasutustele

 Algamas on LASTEASUTUSTE KOHTADE LOOMISE JA RENOVEERIMISE MEETME PROJEKTI KAVANDITE VASTUVÕTMINE Vabariigi Valitsuse 31.jaanuari 2008.a. määruse nr 30 „Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele” alusel.

Määrus on kättesaadav elektroonilises Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12918778

Meetme eesmärgiks on lasteaiateenuse kättesaadavuse parandamiseks uute lasteaiakohtade loomine ja lasteasutuste renoveerimine. Meetme raames võivad toetust taotleda kohaliku omavalitsuse üksused oma territooriumil asuvatele lasteasutustele.

Komisjoni ettepaneku alusel koostatakse lasteasutuste kohtade loomise ja renoveerimise toetuse jaotuskava (investeeringuprojektide loetelu aastateks 2008-2011), mis kinnitatakse Vabariigi Valitsuse poolt ja mis on edaspidi aluseks toetuse taotlemisele.

Projekti kavandite esitamine algab 9. märtsil 2008.a. ja kestab kuni 9. maini 2008.a.

Projekti kavandi vorm on saadaval ka Rahvastikuministri büroo kodulehel www.rahvastikuminister.ee ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel www.hm.ee

 

NB! Lasteaiakohtade meetme raames võivad toetust taotleda kohaliku omavalitsuse üksused (edaspidi taotleja) oma territooriumil asuvatele lasteasutustele.

NB! Rahvastikuministri büroo sõnul ei ole lasteaiakohtade loomine eelduseks projekti esitamisele. Küll aga saavad need projektid rohkem punkte.