Integratsiooni Sihtasutuse projektikonkurss "Meie Eesti"

Integratsiooni Sihtasutuse konkursi “Meie Eesti” otsene eesmärk on anda teavet ja praktilisi kogemusi elamiseks ja õppimiseks/töötamiseks Eestis. Tegevustesse peavad olema kaasatud Eestis elavad Euroopa Liidu ning Euroopa kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega Eesti elanikud.

Konkursi raames toetatakse ettevõtmisi põhikoolide, gümnaasiumide ja põhihariduse baasil õpet võimaldavate kutseharidusasutuse õpilastele – Eesti riigi ajaloo ning kultuuriloo ja tänapäevaga seonduvaid üritusi, ühiskonnaõpetuse ja ajaloo ainekava õpitulemuste saavutamisele kaasa aitavaid ning õpilaste sotsiaalse pädevuse kujundamist toetavaid tegevusi soodustavaid ettevõtmisi (näit. täiendkoolitusi õpilasomavalitsuse ja koolilehtede/kooliraadio toimetuste liikmetele, ekskursioone ja õppekäike, arutelufoorumeid, jne).

Konkursil saavad toetust taotleda riiklikud üldhariduskoolid, kohalike omavalitsuste hallatavad asutused (üldhariduskoolid ja kutsekeskharidust andvad kutseõppeasutused), riiklikud kutsekeskharidust andvad kutseõppeasutused, eraüldhariduskoolid ning kutsekeskharidust andvad erakutseõppeasutused.

Konkurssi rahastatakse riigieelarvest ja Euroopa Liidu üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist, lähtudes valdkondliku arengukava „Eesti lõimumiskava 2008–2013“ rakendusplaanist.

Projektikonkursi „Meie Eesti“ teise taotlusvooru kogueelarve on 2 250 800 krooni.

Ühe projekti raames taotletav maksimaalne toetuse maht on 100 000 krooni.

Taotluste esitamise tähtaeg: 23. september 2009 kell 16.00.

Lisainfo: Integratsiooni Sihtasutus