SA Innovel avaneb 21.mail taotlusvoor „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed”

Neljas taotlusvoor suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” ESF meetmes 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” on avatud 21. maist kuni 26. juunini 2012 a kl 17.00.

Taotlusvoorus toetatakse järgmisi tegevusi:
1) eakale või puudega inimesele või dementsele suunatud hooldusteenuste (päevane ja koduhooldusteenus) pakkumine, võimaldamaks senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist või isiku hiljuti tekkinud hoolduskoormuse tõttu tööturult väljalangemise ennetamist;

1(1) sügava puudega või dementsuse diagnoosiga inimesele suunatud ööpäevaringse hooldusteenuse pakkumine, võimaldamaks senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist või majanduslike toimetulekuprobleemidega isiku (kelle pere sissetulek leibkonnaliikme kohta jääb alla poole miinimumpalga või kes saavad toimetulekutoetust) tööturult väljalangemise ennetamist hiljuti tekkinud hoolduskoormuse tõttu;

2) sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele (sh nendele, kelle sissetulek leibkonnaliikme kohta jääb alla poole miinimumpalga või kes saavad toimetulekutoetust) või puudega lapsega peredele lapsehoiuteenuse kulude hüvitamine ning laste hooldamist ja järelevalvet pakkuvad sotsiaalteenused võimaldamaks lapsevanema tööturule sisenemist, sh vajadusel teenusel oleva lapse transpordikulude hüvitamine (teenusele ja tagasi);

3) tööealisele 15-64 (k.a) aastasele inimesele, kes vajab abi puude, haiguse või olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab tema igapäevast toimetulekut või kinnipidamiskohast vabanenule tugiisikuteenuse pakkumine, sh vajadusel teenuse saaja ja tugiisiku transpordikulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist;

4) puudega inimesele isikliku abistaja teenuse pakkumine, sh vajadusel teenuse saaja ja isikliku abistaja transpordikulude hüvitamine teenuse raames, võimaldamaks teenuse saaja või senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist.

Toetust võib taotleda:
juriidiline isik; füüsilisest isikust ettevõtja; kohalik omavalitsus; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust programmi elluviimiseks.

Taotlusvooru maht on 1,5 miljonit eurot, mis jagatakse toetatavate tegevuste vahel alljärgnevalt:
tegevused 1, 1(1) ja 2: 750 000 eurot; tegevused 3 ja 4: 750 000 eurot. Toetust antakse projektile abikõlblike kogukuludega vähemalt 6391 eurot. Toetust antakse ühele projektile maksimaalselt 191 735 eurot. Projekti kestus on kuni 36 kuud.

Toetavad kulud on:

1) personali- ja üldkulud;
2) personali transpordikulud, sealhulgas mootorsõiduki liisimise ja rentimise kulud;
3) personali päevarahad, majutuskulud ja mootorsõiduki kasutamise kulud vastavates õigusaktides kehtestatud maksustamisele mittekuuluvate piirmäärade ulatuses;
4) personali toitlustuskulud ja sellelt tasutav maks «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 mõistes
5) rendi- ja üürikulud;
6) mitterahaline sissemakse
7) kasutatud seadme ostmine;
9) soolise võrdõiguslikkuse eksperdi teenuse kulud;
10) toetuse kasutamise ja avalikustamisega seotud teavituskulud;
11) projekti ettevalmistamisega seotud kulud, sealhulgas projekti taotluse koostamine jne

Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest. Täpsem info on leitav aadressil http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlejale/avatud-taotlusvoorud/hoolekandemeetmed/.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.

SA Innove on toetanud mitmeid Projektieksperdi meeskonna poolt koostatud projekte:

• Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskuse loomine
• Tallinna Heleni Kooli (end. Kurtide Kool) kutseõppe projekt
• Maidla valla noortekeskuse väljakujundamine – hoonete renoveerimine ja sisustamine ning ümbruse korrastamine
• Ämmuste Kooli võimla ehitamine
• Ahtme Kooli õpilaskodu renoveerimine
• Ahtme Kooli õppehoone renoveerimine
• Loovkunsti Ühendus MTÜ – Nõustamiskeskused tööturu riskigruppidele
• Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – Tööturu riskigrupi toetusprojekt
• SA Maarja Küla – Tööturu riskigrupi toetusgrupp