SA Innovel on avatud ettevõtjatele mõeldud taotlusvoor "Tööelu kvaliteedi parandamine"

Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” ESF meetme 1.3.2 “Tööelu kvaliteedi parandamine” teine taotlusvoor on avatud 12. märtsist kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2013. aasta 30. juunini.

Meetme raames toetatavad tegevused:
1) „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 13 lõike 1 punkti 3 kohase riskianalüüsi, mis sisaldab töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmist, läbiviimine;
2) punktis 1 läbiviidud riskianalüüsi tulemuste alusel töötajate tervisekontrolli suunamine.

Toetust võib taotleda
kuni 49 töötajaga Eesti äriregistris registreeritud äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja.

Toetuse määr
Toetuse maksimaalne määr on 70% ning omafinantseeringu minimaalne määr 30% projekti abikõlblikest kuludest. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 1000 eurot ning maksimaalselt 10 000 eurot. Taotlusvooru eelarve: 738 932 eurot. Projekti kestus võib olla kuni 9 kuud.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor .