Innove taotlusvoor „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine“

Taotlusvoor kuulutatakse välja allolevate meetme määruse tegevuste osas:
1. Terviseteadlikkust tõstvad ja tervislikke eluviise edendavad tegevused, mis ennetavad ja vähendavad tootlikkuse langust ja aitavad kaasa tööturule naasmisele või püsimisele:
1) erinevad terviseteemalised koolitused ja teabe jagamine tööealisele elanikkonnale töövõimetuse ennetamiseks või töövõime parandamiseks;
2) töökohal tervisliku toitumise edendamine;
3) regulaarse liikumisharrastuse soodustamine ja seda takistavate tegurite vähendamine.

2. Tööealistele sõltuvushäiretega inimestele ja nende tööealistele lähedastele tööturule naasmist või püsimist toetavate teenuste vajaduste hindamine ja süsteemne arendamine paikkonnas.

3. HIV positiivsete inimeste tööturule naasmisele või püsimisele suunatud tegevused, sh koolitamine ja teavitamine sotsiaalse märgistamise vähendamiseks.

5. Töökoha tervise tegevuskavade (v. a riskianalüüs „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ mõistes, erandina lubatakse psühholoogilise ohuteguri hindamise nõustamist) koostamiseks:
1) töökohtade terviseolukorra ja tervisemõjurite kaardistamine ning selleks koolituse või nõustamise pakkumine;
2) töökohtade tervise tegevuskavade koostamiseks koolituse või nõustamise pakkumine.

Toetust võib taotleda kohalik omavalitsus, maavalitsus või MTÜ, mille partneriks on kohalik omavalitsus või maavalitsus.
Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 3200 ning maksimaalselt 19 200 eurot. Projekti kestus on kuni 24 kuud
Toetuse võib taotleda maksimaalselt 95% projekti abikõlblikest kuludest; omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest.
Taotlusi võetakse vastu 29. augustist kuni 3. oktoobrini 2011.a

Taotlusdokumentatsioon ja lisainfo on leitav SA Innove kodulehelt:
www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Tanel Käbini poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.

SA Innove on toetanud mitmeid Projektieksperdi meeskonna poolt koostatud projekte:

• Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskuse loomine
• Tallinna Heleni Kooli (end. Kurtide Kool) kutseõppe projekt
• Maidla valla noortekeskuse väljakujundamine – hoonete renoveerimine ja sisustamine ning ümbruse korrastamine
• Ämmuste Kooli võimla ehitamine
• Ahtme Kooli õpilaskodu renoveerimine
• Ahtme Kooli õppehoone renoveerimine
• Loovkunsti Ühendus MTÜ – Nõustamiskeskused tööturu riskigruppidele
• Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – Tööturu riskigrupi toetusprojekt
• SA Maarja Küla – Tööturu riskigrupi toetusgrupp