Avaneb SA Innove taotlusvoor Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

28. jaanuaril kuulutas SA Innove avatuks Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetmes  „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“.

Toetatavad tegevused on:

  • noortele (16–24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana, töölerakendumist toetavate meetmete pakkumine kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures;
  • vähemalt viimased 18 kuud mitte töötanud kuni 7-aastase lapsega kodus viibinud töötu vanema tööturule sisenemist toetavad tegevused.

Toetatavad on näiteks personali- ja üldkulud, rendi- ja üürikulud, transpordikulud jne.

Toetust võib taotleda juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust programmi elluviimiseks ja kohalik omavalitsus.

Toetuse maksimaalne määr on 85% projekti ja omafinantseeringu
minimaalne määr 15% projekti abikõlblikest kuludest. Toetust antakse
projektile, mille abikõlblike kulude kogumaksumus on vähemalt 19 200
eurot. Maksimaalselt antakse toetust ühele projektile kuni 320 000
eurot. Projekti kestus võib olla kuni 24 kuud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. märts 2013 kl 17.00.

Toetuse taotlejatele toimuvad 7. ja 12. veebruaril infopäevad. Täpsem teave taotlusvooru kohta on leitav aadressil http://www.innove.ee/struktuuritoetused/voor.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.

SA Innove on toetanud mitmeid Projektieksperdi meeskonna poolt koostatud projekte:

• Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskuse loomine
• Tallinna Heleni Kooli (end. Kurtide Kool) kutseõppe projekt
• Maidla valla noortekeskuse väljakujundamine – hoonete renoveerimine ja sisustamine ning ümbruse korrastamine
• Ämmuste Kooli võimla ehitamine
• Ahtme Kooli õpilaskodu renoveerimine
• Ahtme Kooli õppehoone renoveerimine
• Loovkunsti Ühendus MTÜ – Nõustamiskeskused tööturu riskigruppidele
• Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – Tööturu riskigrupi toetusprojekt
• SA Maarja Küla – Tööturu riskigrupi toetusgrupp