Infoühiskonna edendamise avatud taotlusvoor!

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus alustab 29. juunil 2009 struktuuritoetuste vastuvõttu majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Infoühiskonna edendamine” eesmärkide saavutamiseks 2009.-2010. aastal. Toetuse kasutamise eesmärgiks on riigivalitsemise tõhustamine vastavalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalustele, avalike teenuste efektiivsem osutamine kodanikele, ettevõtetele ja avaliku sektori asutustele, tehniliste ligipääsuvõimaluste ja osalusvõimaluste suurendamine.

Toetust võivad taotleda põhiseaduslikud institutsioonid, valitsusasutused ja nende hallatavad asutused, kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste liidud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Toetuse saamiseks peavad arendusprojektide sisuks olema:

  • kasutuses olevate riigi infosüsteemi koosvõime suurendamine, sh süsteemide täiustamine ja andmete korrastamine;
  • riigi infosüsteemi turvalisuse tõstmine;
  • teabe universaalsele digitaalsele kujule viimine koos selle avalikult kättesaadavaks tegemisega;
  • üleminek paberivabale asjaajamisele avalikus halduses;
  • avalike teenuste, sh infoteenuste arendamine.

Toetuse taotlusi võtab RIA vastu jooksvalt aastateks 2009-2010 eraldatud 250 miljoni krooni ulatuses.

Taotluse esitamise tingimusi kajastab vastav määrus.

Projektiekspert OÜ aitab projektidokumentatsiooni koostamisel. Projekti kirjutamise hinnapäringut on võimalik teha siin.