Taotlusvoor "Inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine nende infoühiskonda kaasamiseks"

Taotlusvooru eesmärk on avaliku-, era-, mittetulundussektori koostöös tõsta inimeste teadmisi ja oskusi nii, et inimesed suudaksid info-ja kommunikatsioonitehnoloogilisi lahendusi kasutades jõuda neile vajaliku teabeni, kasutaksid e-teenuseid, ning oleksid kursis infoühiskonna võimaluste ja ohtudega.
Meetme raames toetatakse järgnevaid tegevusi:
1) uute infosüsteemide loomine;
2) kasutuses olevate infosüsteemide ajakohastamine;
3) riigi infosüsteemi turvalisuse tõstmine;
4) riigi infosüsteemi kujundamine ühtseks tervikuks;
5) teabe universaalsele digitaalsele kujule viimine koos selle avalikult kättesaadavaks tegemisega.
Projektide teemad peavad katma:
1) tegevusi, mis tõstavad kasutajate teadmisi ja oskusi konkreetsete riigi- ja erasektori e-lahenduste kasutamisel. E-lahenduste kasutajate seast on taotlusvoor suunatud noortele vanuses kuni 21 eluaastat ning neid mõjutavatele sihtgruppidele (lapsevanemad, õpetajad, jne) infoühiskonnas orienteerumiseks ning turvateadlikuks käitumiseks;
2)  tegevusi, mis on suunatud e-lahenduste (sh iseteenindusbürood, riigi-ja kohalike omavalitsuste veebid, e-teenused, jne) pakkujate teadmiste ja oskuste tõstmisele, et muuta e-lahendused lihtsamaks, kasutajakesksemaks ja turvalisemaks.
Taotlusvoor on suunatud ka erivajadustega inimeste infoühiskonnas osalemise võimaluste avardamiseks ning vaba laiatarbetarkvara eestikeelsete keskkondade arendamiseks.
Taotlejate sihtgrupp on mittetulundusühingud ja sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja kohalike omavalitsuste liidud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, põhiseaduslikud institutsioonid ning valitsusasutused ja nende hallatavad asutused.
Taotletava toetuse maksimaalne summa on 4 miljonit Eesti krooni taotluse kohta. Toetuse maksimaalne määr projekti kohta on 100% abikõlblikest kuludest.
Taotluste esitamise lõpp-tähtaeg on 10. august 2010. Taotlusvooru eelarve on 18 miljonit krooni.
Lisainformatsioon aadressil

Projektiekspert OÜ spetsialist Tanel Käbin aitab projektiideid tasuta testida http://projektid.ee/idee