Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed – avaneb meede 1.3.3

NB! Käesoleva vooru raames saab toetusi taotleda ainult tegevustele nr 2, 5, 6. Suurenenud on ka avatud vooru maht – selles voorus on võimalik toetust välja jagada kuni 25 000 000 krooni.

Sotsiaalministeerium ja SA Innove kuulutavad 1. juulil 2009 avatuks prioriteetse suuna “Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme 1.3.3 “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” esimese taotlusvooru. Taotluse esitamise tähtaeg on 31. juuli 2009.

Meetme raames toetatavad tegevused on:

1) eakale või puudega inimesele või dementsele suunatud hooldusteenuste (sh päevane ja ööpäevaringne hooldusteenus) pakkumine, võimaldamaks senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist või tööturult väljalangemise ennetamist;
2) sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele (sh nendele, kelle sissetulek leibkonnaliikme kohta jääb alla poole miinimumpalga või kes saavad toimetulekutoetust) või puudega lapsega peredele lapsehoiuteenuse kulude hüvitamine ning laste hooldamist ja järelevalvet pakkuvad sotsiaalteenused võimaldamaks lapsevanema tööturule sisenemist;
3) lapsele või täiskasvanule tugiisikuteenuse pakkumine;
4) puudega inimesele isikliku abistaja teenuse pakkumine;
5) sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega inimestele või peredele (sh nendele, kelle sissetulek (leibkonnaliikme kohta) jääb alla poole miinimumpalga, kes saavad toimetulekutoetust, kes on eluaseme kaotanud, võlanõustamise sihtgrupp, puudega inimesed või asendushooldusel viibinud lapsed) nõustamisteenuste (sotsiaalnõustamine, psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine ja muud nõustamisteenused) pakkumine või eneseabigruppide toetamine, võimaldamaks nende tööturule sisenemist või tööturult väljalangemise ennetamist;
6) hooldust vajavale pereliikmele transporditeenuse pakkumine võimaldamaks hoolduskoormusega pereliikme tööl käimist või puudega inimese tööl käimist toetava transporditeenuse pakkumine.

Toetuse määr:
Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti abikõlblikest kuludest. Toetust antakse projektile abikõlblike kogukuludega vähemalt 100 000 Eesti krooni. Toetust antakse ühele projektile maksimaalselt 3 000 000 Eesti krooni. Projekti kestus on kuni 36 kuud.

Toetust võib taotleda:
1) juriidiline isik;
2) füüsilisest isikust ettevõtja;
3) valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust programmi elluviimiseks;
4) kohalik omavalitsus.

Lisainfo taotlemise kohta on leitav SA Innove koduleheküljelt.

http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlejale/avatud-taotlusvoorud/hoolekandemeetmed

Taotluste vastuvõtmisega hakkab tegelema SA Innove, kes on meie 7 tegutsemisaasta jooksul rahastanud hulgaliselt meie meeskonna koostatud projekte. Näiteks Tallinna Heleni Kooli (erivajadustega lapsed) kutseõpe, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi karjäärikeskus, hariduslike erivajadustega laste koolide (Ämmuste, Ahtme ja Tartu Hiie kool) hoonete renoveerimised jms.

Kui soovite meie projektidokumentatsiooni koostamise teenust tellida, saate oma ideed TASUTA testida http://www.projektid.ee/idee ning/või esitada hinnapäringu projektidokumentatsiooni koostamiseks http://projektid.ee/hinnapakkumine_projekt.