Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed

SA Innove avas teise taotlusvooru Euroopa Sotsiaalfondi meetmes 1.3.3 “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed.” Taotlusi võetakse  vastu 6. augustist kuni 7. septembrini.
Taotlusvoor kuulutatakse välja allolevate tegevuste osas:
1) eakale või puudega inimesele või dementsele suunatud hooldusteenuste (päevane ja koduhooldusteenus) pakkumine, võimaldamaks senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist või isiku hiljuti tekkinud hoolduskoormuse tõttu tööturult väljalangemise ennetamist;
2)  sügava puudega või dementsuse diagnoosiga inimesele suunatud ööpäevaringse hooldusteenuse pakkumine, võimaldamaks senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist või majanduslike toimetulekuprobleemidega isiku (kelle pere sissetulek leibkonnaliikme kohta jääb alla poole miinimumpalga või kes saavad toimetulekutoetust) tööturult väljalangemise ennetamist hiljuti tekkinud hoolduskoormuse tõttu;
Toetust võib taotleda: juriidiline isik; füüsilisest isikust ettevõtja; kohalik omavalitsus; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust programmi elluviimiseks.
Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest.
Projekti kogukulud peavad olema vähemalt 100 000 krooni ning toetust antakse ühele projektile kuni 3 000 000 krooni. Projekti kestus võib olla kuni 36 kuud.
Täpsem info on leitav Innove kodulehelt www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor

Oma projektiideede sobivust konkursi tingimustega saate testida kliendihaldur Tanel Käbiniga http://projektid.ee/idee või 626 3236.