Euroopa Sotsiaalfondi meede soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks

Avatud on Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine“ taotlusvoor.

Toetuse andmise eesmärgiks on tööelu kvaliteedi parandamine läbi soolist võrdõiguslikkust edendavate tegevuste. Toetatakse töötajate ja tööandjate teadlikkuse tõstmist soolise võrdõiguslikkuse teemadel ning naiste ja meeste võrdse kohtlemise alaste normide rakendamist.

Nii on meetme vahendusel võimalik taotleda rahastust organisatsiooni soolise võrdõiguslikkuse olukorra väljaselgitamiseks ning parendamiseks. Programmi raames saab teostada analüüsi, konsultatsiooni, koolitusi ja nõustamist ning viia ellu olukorra parendamiseks vajalikke tegevusi.

Ettevõtete projektidele on meetme raames eraldatud 2,8 miljonit Eesti krooni. Ühekordne toetus projektidele on vahemikus 50 000 kuni 1 000 000 Eesti krooni. Projektide kestus võib olla kuni 24 kuud ning nõutav omafinantseering on 5% projekti abikõlbulikest kuludest.

Taotlusi saab esitada jooksvalt kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 30.06.2012.

Ettevõtetel, kes toetust taotlevad, on analüüsi, konsultatsioonide, nõustamise ning koolituste läbiviimiseks soovitav kaasata soolise võrdõiguslikkuse ekspert. Toetuse eesmärkidest, ekspertidest ja muust taotlemisega seonduvast saate lähemalt lugeda ka käesolevale kirjale lisatud materjalist (vt all).

Lisainformatsiooni Euroopa Sotsiaalfondi ja meetme kohta leiate Sotsiaalministeeriumi veebilehelt.

Taotlusdokumentatsioon ning info taotlusvooru kohta on leitav Innove kodulehelt.

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee. Võtke ühendust meie kliendihalduri/projektispetsialistiga – Tanel Käbin 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee.