Ettevõtluskoolituse teemad

Ettevõtluskoolituse teemad
Sissejuhatus ettevõtluse alustesse (Ettevõtluse olemus, ettevõtluse arengutendentsid Eestis ja Euroopa Liidus. Väikeettevõtluse roll majanduses. Ettevõtjaks kujunemine – motiivid ja tõukejõud. Ettevõtjale vajalikud isiksuseomadused, eneseanalüüs. Ettevõtte juriidilised vormid (osaühing, füüsilisest isikust ettevõtja eripära teiste vormidega võrreldes, pereettevõte), asukoha ja ärinime valik.)
Äriidee ja ettevõtlusega alustamine (Äriidee leidmine, analüüs ja hindamine. Ärimudelid. Ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava. Põhilised konkurentsistrateegiad ja taotletav konkurentsieelis. Ettevõtluskeskkond, ettevõtte välised seosed (sh SWOT analüüs). Ettevõtte loomise/asutamise etapid. Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud (sh registreerimine, litsentsid ja tegevusload). Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid. Sissejuhatus äriplaani koostamisse. Äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid.)
Arvutiprogrammid (Teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutusvõimalused äriplaani koostamisel.)
Turunduse põhimõtted. Teenused ja tooted (Sissejuhatus turundusse. Turunduse mõiste ja komponendid, turundusuuringud. Turundusuuringu ülesanne. Sihtturud ja sihtrühmad, tarbijate ostukäitumine ja turu segmenteerimine. Toodangupoliitika. Hinnakujundus. Turustuskanalid ja –strateegiad. Toode ja teenus. Toodete kujundamise alused. Toote ja teenuse hindamine. Toote elutsükkel. Teenusedisain.)
Turunduskommunikatsioon (Reklaam ja suhtekorraldus, müügi edendamine, müügiprotsess. Müügi- ja jaotuskanalid. Turundussituatsioonide analüüs. Turundusplaani koostamine ja analüüs.)
Juriidilised aspektid äriühingu asutamisel (Äriseadustikust tulenevad nõuded ja ettevõtlusriskid. Tööõigus. Lepingute tüübid (sh töövõtuleping), nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused. Töötasu arvutamine. Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus. Töötervishoiu ja tööohutusalane korraldus ettevõttes.)
Raamatupidamise põhialused ning maksunduse alused (Raamatupidamise seadus. Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes. Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine. Bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos. Ülevaade Eesti maksusüsteemist. Tulumaks. Sotsiaalmaks. Käibemaks.)
Finantsplaneerimine (Stardikapitali vajadus ja allikad. FIE raamatupidamise ja maksustamise eripära. Finantsplaneerimise olemus ja kasutajad. Tasuvuspunkti arvutus. Ettevõtte elutsükkel ja kasv. Finantsjuhtimise eripärad elutsükli erinevates faasides.)