Eriprogramm kodanikuühendustele

Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi kodanikuühendustele, et aidata neil majanduskriisis toime tulla ning edendada avatud ühiskonna põhiväärtusi muutunud oludes.

Oodatud on kahte liiki taotlused:
* Sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on kõige teravamalt puudutanud ning aitavad vastavatel ühendustel kohaneda muutunud oludega. Eelistatud on projektid keerulise sotsiaal-majandusliku olukorraga piirkondadest.

* Uuenduslikud algatused, mis edendavad avatud ühiskonna põhiväärtusi, vastandudes majanduskriisis võimenduvatele avatud ühiskonna seisukohalt negatiivsetele ühiskondlikele ilmingutele (näiteks populismi ja demagoogia levik, demokraatia kitsendamise katsed, sallimatus).

Mõlemat liiki projektid peavad olema suunatud solidaarsuse suurendamisele ühiskonnas.

Taotleja peab selgelt näitama, kuidas on projekt seotud majanduskriisist tulenevate negatiivsete mõjudega. Eelistatud on taotlused, mis pakuvad strateegilisi lahendusi kiirelt ja efektiivselt ning mille käivitamisfaas on lühike.

Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

* taotluse vastavus programmi eesmärkidele
* tegevuste eeldatav mõju sihtgrupi toimetulekule või ühiskondlikele hoiakutele
* projekti jätkusuutlikkus pärast toetuse lõppu
* kaas- ja/või omafinantseeringu olemasolu
* sekkumisviisi uuenduslikkus

Toetust saavad taotleda registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes:

* on loomult kodanikualgatuslikud (s.t. ühendus ei või olla riigi ja/või kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all)
* tegutsevad avalikes huvides

Antud konkursi raames mõistetakse valitseva mõju all seda, kui 1) riigi- või kohaliku omavalitsuse esindajatel on suurem kui 50%-line osalus vabaühenduse hääleõiguses või 2) riigi- või kohaliku omavalitsuse esindajal on riigi- või kohaliku omavalitsuse seadusest või lepingust tulenev otsene või kaudne õigust asutajaõigusi teostades või üldkoosoleku otsusega nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmetest.

Ühendus ei pea tingimata kuuluma Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kuid selle eesmärgid peavad olema suunatud ühiskonnale tervikuna, mitte ainult oma liikmeskonnale. Toetuse taotlejaks ei saa olla poliitilised parteid ja nende sidusorganisatsioonid.

Taotlused maksumusega kuni 275 000  krooni tuleb esitada eesti keeles. Taotlused maksumusega üle 275 000 krooni tuleb esitada inglise keeles.

Allpool on toodud mõningad näited võimalikest projektidest, mis võiksid AEF-i avatud ühiskonna eriprogrammist rahastust leida:

* riskigruppidesse kuuluvatele lastele suunatud haridus- ja terviseprogrammide jätkamine
* riskigruppide toimetulekuks oluliste tugiteenuste jätkamine ja laiendamine
* töötutele uuenduslike tugiteenuste pakkumine
* kogukondlike ühenduste (k.a. kultuuriühenduste) projektid, mis on suunatud kogukonna/piirkonna vajadustele reageerimisele ning aitavad kohalikku omaalgatust muutunud oludes säilitada
* uuenduslikke meetodeid kasutavad ettevõtmised, mis edendavad avatud ühiskonna põhiväärtusi nagu pluralism, sõnavabadus, läbipaistev valitsemine ja vähemuste kaasamine ning võitlevad populismi ja demagoogia ilmingutega

Konkursi raames ei toetata:

* ainult oma liikmetele suunatud ettevõtmisi (nt üldkoosolekute ja aastakonverentside korraldamine, tegevusaruannete väljaandmine, organisatsiooni arengukavade ja strateegiate väljatöötamine, juhtimiskoolitused jne)
* investeeringuid põhivarasse, s.h. hoonete ost ja remont

Avatud Eesti Fond jätab endale õiguse konkursi tingimusi muuta. Hetkel kehtiv versioon on kättesaadav koduleheküljel www.oef.org.ee/eriprogramm.

Avatud ühiskonna eriprogramm on Avatud Ühiskonna Instituudi erakorraline algatus, et leevendada globaalsest majanduskriisist tulenevaid mõjusid demokraatia ja kodanikuühiskonna olukorrale Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Eestis korraldab programmi läbiviimist Avatud Eesti Fond.

Projektiekspert OÜ aitab projektitaotlust koostada. Hinnapäringu projektikirjutamise kohta saate teha siit.