EL toel paraneb Eestis keskkonnahariduse kättesaadavus

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas määruse, mis sõnastab keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamiseks mõeldud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetuste tingimused.

Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise toetuse eesmärk on parandada ja ühtlustada Eestis keskkonnahariduse kättesaadavust. Eesti elanikkonna keskkonnateadlikkuse suurendamine on oluline keskkonnaprobleemide vältimiseks, loodusvarade säästvaks kasutamiseks, keskkonnasõbralike tehnoloogiate rakendamiseks ja tulevastele põlvedele hea elukeskkonna tagamiseks.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on keskkonnahariduse valdkond viimasel viiel aastal väga kiiresti tähtsustunud seoses üldise säästva arengu temaatikaga. „Vajadus keskkonnahariduse järgi on väga kiiresti suurenenud, ka selle hariduse andjaid on juurde tulnud, kuid keskkonnahariduse pakkumise võimalused on piiratud, sest olemasolev infrastruktuur ei ole võimaldanud õppe mahtu suurendada. Toetuse abil see probleem nüüd laheneb ning keskkonnahariduse kättesaadavus paraneb,“ lisas Tamkivi.

Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamiseks on ERF-st 350 miljonit krooni ning toetust saavad taotleda Keskkonnaamet, Eesti Loodusmuuseum, Riigimetsa Majandamise Keskus, kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste hallatavad asutused, kõrgkoolid või kõrgkoolide asutused, Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad asutused, mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Toetust antakse keskkonnaharidustegevuse vajadustele vastavate hoonete või rajatise ehitamiseks, ruumide kohandamiseks ja ümberehitamiseks, õppetegevuseks vajalike vahendite (mööbli, õppevahendite ja
-seadmete) soetamiseks, õuesõppe infrastruktuuri rajamiseks, sh eriotstarbelise sõiduki sisustamiseks.

Allikas: www.struktuurifondid.ee