EASil on avatud toetusmeede insener-, tehnilisi-, IT-, projekteerimis- jt tugiteenuseid osutavatele ettevõtetele

Toetust oodatakse taotlema Eestis registreeritud ettevõtjat, kelle tegevus on suunatud tugiteenuse pakkumisele ning, mis ekspordib suure osa oma pakutavatest tugiteenustest ja mille summaarne palgafondi kasv abikõlblikkuse perioodi jookusul on vähemalt võrdne 30-kordse Eesti keskmise palgaga. Tugiteenuskeskusest taotleja äriühingu  kontserni konsolideeritud käive peab olema viimasel majandusaastal olnud vähemalt 100 miljonit eurot.

Tugiteenuseks peetakse antud toetuse mõistes  raamatupidamise-, finants-, personali-, tarneahela-, hankimise-, insener-tehnilise projekteerimise-, klienditoeteenuse-, tehniliste teenuste (hooldus ja remont) osutamist ning informatsioonitehnoloogiaga seotud teenuseid ja administratiivsete tugifunktsioonide täitmist.

Tugiteenuskeskuste toetuse eesmärk on luua ja edendada Eestis alustavate ja tegutsevate tugiteenuskeskuste kaudu teenuste eksporti, mis aitab kaasa teenuste lisandväärtuse kasvule ning muuta ärikeskkond äriteenuste valdkonnas rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks ja atraktiivsemaks.

Toetuse kasutamise oodatavad tulemused:

  1. Suureneb ettevõtja pakutavate teenuste eksport
  2. Kasvab töötajate kvalifikatsioon, mille tõttu tõuseb ettevõtja palgafond.
  3. Loob eeldused ettevõtja ja õppeasutuste vaheliseks koostööks.

Meetme raames toetatakse järgmisi kulusid:

  1. tugiteenuskeskuse sisseseadmiseks vajaliku põhivara soetamise kulu;
  2. tugiteenuskeskuse sisseseadmiseks vajalik renoveerimise kulu;
  3. tugiteenuskeskuse töötajate tööalase üldkoolituse läbiviija tasu;
  4. tugiteenuskeskuse töötajate tööalase üldkoolituse läbiviija majutuskulu ning sõidukulu koolituse toimumiskohta ja tagasi alalisse teenistuskohta Eestis toimuva koolituse korral;
  5. koolitatavate, kes töötavad tugiteenuskeskuses, tööjõukulud. Koolitatavate tööjõukulude puhul võib arvesse võtta ainult tunde, mille jooksul koolitatavad tegelikult koolitusel osalevad;
  6. töötajate värbamise teenuste eest tasutud kulu.

Rahastamise piirmäär on kuni 50%. Tugiteenuste projekti maksumus peab olema vähemalt 40 000 eurot. Tugiteenuskeskuse loomiseks ja edendamiseks vajalike töötajate üldkoolituse kohta antav maksimaalne toetuse summa projekti kohta on 1 000 000 eurot.

Tugiteenuskeskuse loomiseks ja edendamiseks vajalik põhivara investeering ja/või renoveerimine ning töötajate värbamiseks antav vähese tähtsusega abi ei tohi viimase kolme aasta jooksul ületada koos antud meetme raames saadava toetusega 200 000 eurot.

Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 18 kuud. Projekt algab sihtasutuses taotluse registreerimise kuupäevast või hilisemast kuupäevast ja lõppeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajaga, mis ei või olla hilisem kui 31. august 2015.a. Täpsem info on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/tugiteenuskeskuste-investeeringu-toetus

Kas soovite toetust taotleda? Teie projektiideed analüüsib (tasuta) meie kliendihaldur Kai Krashevski. Võtke julgelt julgelt ühendust tel 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee või täitke väike vorm www.projektid.ee/idee.