Muutuvad Teadmiste ja Oskuste Arendamise programmi tingimused.

Juuli lõpus jõustuvad määruse „Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord“ muudatused.

Määruse muudatusega suurendatakse toetuse minimaalset piirmäära ühe projekti kohta. Selleks summaks saab olema 1600 eurot senise 1000 euro asemel.

Tulenevalt erialaliitude ettepanekust ja põhjendustest taastatakse võimalus välismesside ühiskülastuste kaasrahastamiseks. Välismesside ühiskülastusi toetatakse juhul, kui messiga kaasnevalt püstitatakse ühised eesmärgid ja oodatavad tulemused ning korraldatakse messi tulemusi kokkuvõttev koolitus või seminar.

Lisandub ka väljapoole Eestit suunatud jaekaubanduse projektide toetamine juhul, kui eksporditavale tootele või teenusele luuakse Eestis lisandväärtust.

Enam ei toetata ettevõtja strateegia väljatöötamist ja selle juurutamist ning töökeskkonnaspetsialistide tööohutuse ja töötervishoiu alast koolitust.

Käesoleva aasta esimesel poolaastal on teadmiste ja oskuste toetusprogrammist rahastatud 352 taotlust summas 1,78 mln eurot. Ettevõtted taotlevad aktiivselt toetust erinevateks juhtimiskoolitusteks, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamiseks, väljaspool Eestit toimuvatel erialastel konverentsidel osalemiseks ja IT-süsteemide väljaarendamiseks.

Info allikas:
http://www.struktuurifondid.ee/ettevotetele-suunatud-teadmiste-ja-oskuste-arendamise-toetamise-tingimused-muutuvad/

Hetkel kehtivad tingimused:
http://toetus.projektid.ee/eas_teadmiste_ja_oskuste

Projektiekspert OÜ omab toetusmeetmega häid kogemusi ning on selle taotlejatele kirjutanud mitmeid projekte. Värskeimaks projekti tellinud ning edukalt toetust saanud ettevõtteks on Embeke Steel OÜ.
Oma ideid saate testida tasuta http://projektid.ee/idee.