EASi Teenusekeskuste toetuse tähtaeg on juba 20. märtsil — pilootprogrammi sihtpiirkonnaks on Põlva, Valga ja Võru maakond

Toetusskeemi eesmärk on teenuste parem kättesaadavus maapiirkondades.
Toetusskeemi raames toetatakse piirkonna elanikele vajalikke teenuseid pakkuvate uute teenuskeskuste rajamist või olemasolevate teenusepakkujate tegevuse ümberkujundamist teenuskeskusteks ja teenuskeskuste tegevust. Teenuskeskuseid toetatakse piirkondades, kus tegevuspiirkonna elanike jaoks vajalike teenuste kättesaadavus ei ole tagatud või on oluliselt piiratud.

Teenuskeskus on  keskus, kus osutatakse vähemalt toidu- ja esmatarbekaupade müügi ja avaliku internetipunkti või WiFi leviala teenust. Teenuskeskus võib täiendavalt pakkuda (osutada või vahendada) muid piirkonna elanike jaoks vajalikke teenuseid.

Toetusskeemi raames toetatakse teenuskeskuste rajamist piirkondadesse, kus:
•    teenuskeskuse asukohast 3 km raadiuses elab rahvastikuregistri andmetel vähemalt 100 elanikku;
•    lähim enam kui 1000 elanikuga asula asub teenuskeskuse asukohast kaugemal kui 5 km mõõdetuna mööda avaliku kasutusega teid;
•    lähima samasid teenuseid pakkuva teenusepakkuja püsiv asukoht on teenuskeskuse asukohast kaugemal kui 5 km mõõdetuna mööda avaliku kasutusega teid, va avaliku internetipunkti või WiFi leviala teenuse pakkumisel.

Toetuse pilootprogrammi sihtpiirkonnaks on Põlva, Valga ja Võru maakond.

Taotlejaks saavad olla:
•    äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, mis ei ole avaliku sektori valitseva mõju all raamatupidamise seaduse § 27 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel;
•    mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis ei ole avaliku sektori valitseva mõju all raamatupidamise seaduse § 27 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel.

Toetuse maksimaalne suurus on 20 000 eurot ühe projekti kohta. Taotluse esitamise tähtpäev on 20. märts 2012.
Lisainfo aadressil http://www.eas.ee/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/teenuskeskuste-toetusskeem/ueldist .