EASil on avatud toetus suurinvestoritele tööstusettevõtjale materiaalse vara soetamiseks

Toetust oodatakse taotlema suurinvestoreid.

Toetuse eesmärk:

suurinvestorite aktiivne kaasamine Eesti majandusse läbi tehnoloogiainvesteeringute, mis aitavad kaasa ettevõtja tootlikkuse ja ekspordipotentsiaali kasvule, toodete lisandväärtuse suurenemisele, uute turuvõimaluste avanemisele ja kõrgemat lisandväärtust loovate töökohtade loomisele.

Toetuse kasutamise oodatavad tulemused:

 • tootlikkuse kasv
 • ekspordipotentsiaali kasv
 • toodete lisandväärtuse suurenemine
 • uute turuvõimaluste avanemine
 • kõrgemat lisandväärtust loovate töökohtade loomine

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud suurinvestorist äriühing (Eestis registreeritud ettevõtja, kelle projekt kuulub EMTAK 2008 jaos C „Töötlev tööstus” märgitud tegevusvaldkondadesse, kelle kavandatav koguinvesteering ületab 10 miljonit eurot ja kelle summaarne palgafondi kasv abikõlblikkuse perioodi jooksul on vähemalt võrdne 50-kordse Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti keskmise palgaga), kelle poolt tehtav tehnoloogiainvesteering on suunatud töötleva tööstuse tegevusvaldkonna arendamisele;

Toetust saab taotleda:

 • uue materiaalse vara soetamiseks
 • projekti raames soetatava materiaalse vara seadistamiseks ja häälestamiseks tarnija poolt
 • projekti raames soetatud materiaalse vara kasutuselevõtuks vajaliku immateriaalse vara soetamiseks kuni 50% ulatusest projekti abikõlblikest kuludest.

Toetuse maksimaalne summa on 1 000 000 eurot.

  Rahastamise piirmäär on 25% abikõlblikest kuludest.

  • Projekti pikkus on kuni 18 kuud
  • Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse registreerimise päevast või taotluses sisalduvast hilisemast tähtajast
  • Toetuse saaja võib taotleda projekti perioodi pikendamist ühel korral projekti jooksul juhul, kui projekti elluviimisel on ilmnenud toetuse saajast sõltumatud erakordsed ja ettenägematud asjaolud. Projekti abikõlblikkuse perioodi kestust ei pikendata rohkem kui kuus kuud ega kauemaks kui 2015. aasta 31. augustini

  Kõiki potentsiaalseid taotlejaid ootab EAS enne taotluse esitamist eelnõustamisele, mille käigus hindab EAS kavandatava projekti vastavust toetuse eesmärkidele ning abistab taotluse ja esitatavate dokumentide ettevalmistamisel. Täpsem info on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/suurinvestori-toetus-toeoestusettevotjale.

  Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.