EAS-l avaneb 18. märtsil Norra-Eesti programm ettevõtetele ja vabaühendustele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning EAS koostöös Norra saatkonna ja SA-ga Innovation Norway kuulutasid välja 6,26 miljoni euro suuruse eelarvega Norra-Eesti programmi, millest rahastatakse keskkonnasõbralike teenuste või toodete IT-arendust energeetika, e-tervise, transpordi ja logistika, tootmise ja kaubanduse valdkonnas.

Taotlejateks saavad olla Eestis registreeritud äriühingud ja Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühingud ja sihtasutused eeldusel, et projektis kavandatud tegevused kuuluvad nimetatud organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka.

Teenuse või tootearenduse keskmes on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning loodav lahendus on eelkõige positiivse loodusmõjuga, aga toetab ka sotsiaal- või majanduskeskkonda. Eriti on oodatud taotlejad, kes plaanivad arendusprojekte koostöös kohalike, Norra või teiste piiriüleste partneritega. Eeldatakse, et esitatavatel projektidel on positiivne mõju järgmistes aspektides:

kasvab ettevõtete majanduslik jätkusuutlikkus;
paraneb ettevõtete kompetents ja võimekus;
tugevneb ettevõtete konkurentsivõime Eestis ja/või rahvusvahelisel tasandil;
kasvab ettevõtete koostöövõime Eestis ja/või rahvusvahelisel tasandil (eriti Eesti ja Norra ettevõtete vahel) ning toimub arendatud toodetele ja teenustele turule jõudmiseks vajaminev oskusteabe ja tehnoloogiate siire;
saavutatakse ressursisääst (looduse, aja-ja inimressursi ning finantsvahendite kokkuhoid).

Toetust saab taotleda väike- ja põhitoetusskeemi raames.

Väiketoetusskeemi raames toetatakse põhitoetusskeemi taotluste ja kavandatava (koostöö)projekti ettevalmistamist. Toetuse määraks on 75% projekti kuludest, toetuse summa võib olla vahemikus 5 000 – 20 000 eurot. Toetuse taotlemine on jooksev (18.märts-31.okt.2013). Toetatakse äriplaanide koostamist, uuringuid ja ekspertiise, IKT-lahenduste kontseptsioonide väljatöötamist ja testimist, keskkonnamõju hindamise metoodikate ja prognooside väljatöötamist ning partnerotsingut. Väikeprojekti abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt 9 kuud.

Väikeprojekti esitamine ei ole põhitoetusskeemi taotluse esitamise eelduseks.

Põhitoetusskeemi raames toetatakse keskkonnasõbraliku IT-lahenduste väljatöötamist. Toetuse määr põhitoetusskeemis sõltub abi liigist ja projektis osalevate ettevõtete suurusest, varieerudes 25% – 75% . Toetuse summa võib olla 170 000 – 700 000 eurot. Taotlemine on vooruline. Taotlemine algab 1. aprillist 2013. Põhiprojekti abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt 24 kuud. Toetatavad on näiteks projektis osalevate töötajate palgad ja reisikulud, seadmete kulu projektiperioodil, maa ja kinnisvara ostmine (seotud projekti eesmärgiga ja ei ületa 10% projekti abikõlbulikest kuludest) jne.

Projekti partneriteks võivad olla järgmistes riikides registreeritud juriidilised isikud: Eesti, Norra, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Venemaa. Et programmi ellukutsuja on Norra Kuningriik, siis on eelistatud projektid, mille tegevustesse on kaasatud Norra partnerid. Selleks, et taotleja leiaks oma projekti elluviimiseks sobivaima partneri, on EAS koostöös Innovation Norway’ga valmis taotlejaid parterotsingul aitama.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/norra-eesti-koostoeoeprogramm-green-industry-innovation/uldist

Teie projektiideed analüüsib (tasuta) meie kliendihaldur Kai Krashevski. Võtke julgelt julgelt ühendust tel 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee või täitke väike vorm www.projektid.ee/idee.