EASil on avatud ettevõtlusprojektide konkurss

Konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlusteadlikkuse ning -aktiivsuse tõstmisele suunatud projekte, mis viiakse ellu ühe aasta jooksul ja mille maksumus on vahemikus 1 600 – 10 000 eurot.

Pingerea alusel sõlmitakse edukaks tunnistatud projektide elluviijatega riigihankelepingud iga projekti kohta eraldi .

Projekti sihtgrupiks võivad olla:

  • õpilased (1.-12. klass) ja üliõpilased (sh kutsekoolide õpilased);
  • potentsiaalsed alustavad kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtjad (ettevõtjad, kelle ärimudel  eeldab  müügitulu  ekspordist  ettevõtte  kolmandal  majandusaastal vähemalt 20% kogu müügitulust ja ettevõtja prognoosib müügitulu kasvu kolmel majandusaastal  vähemalt  30%  aasta  kohta,  jõudes  kolmanda  majandusaasta lõpuks müügituluni  vähemalt 120 000 eurot).

Projekti sisuks võib olla koolitusprogrammide ja teadlikkuse tõstmise kontseptsioonide väljatöötamine ja ellu viimine; koolituste, seminaride, teabepäevade, töötubade, avalike esinemiste, messide,
näituste  või  konverentside  ning  nendega  kaasnevate  materjalide ettevalmistamine, ürituste läbiviimine ning tulemuste levitamine;  valdkondlike  koostöövõrgustike,  ümarlaudade  või  muude  koostöövormide
algatamine ning nende tegevuse korraldamine;  publikatsioonide  ja  infomaterjalide  koostamine,  täiendamine,  tootmine  ja levitamine ning sihtgrupi teavitamine, sh elektroonilise meedia kaudu;  teavituskeskkondade loomine, arendamine ja haldamine;  tele- ja raadiosaadete tootmine ja edastamine ning sihtgrupi teavitamine; teavituskampaaniate, sh meediakampaaniate ja teadlikkuse tõstmisele suunatud ürituste ettevalmistamine ja korraldamine ning teabevahetuse edendamine;  konkursside korraldamine, läbiviimine ja tulemuste levitamine;  õppereiside korraldamine ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine.

Projektide esitamise tähtaeg on 24.09.2012. Täpsem info on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/ettevotlusprojektide-konkurss/ettevotlusprojektide-konkursi-tutvustus .