EAS avas uue ettevõtlikkusprojektide konkursi

Konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlusteadlikkuse ning -aktiivsuse tõstmisele suunatud projekte, mis viiakse ellu ühe aasta jooksul ning mille maksumus on vahemikus 1 600 – 10 000 eurot. Pingerea alusel sõlmitakse edukaks tunnistatud projektide elluviijatega hankelepingud iga projekti kohta eraldi.

Projekti sihtgrupiks võivad olla:
õpilased (1.-12. klass) ja üliõpilased (sh kutsekoolide õpilased)
potentsiaalsed alustavad kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtjad (ettevõtjad, kelle
ärimudel eeldab müügitulu ekspordist ettevõtte kolmandal majandusaastal
vähemalt 20% kogu müügitulust ja ettevõtja prognoosib müügitulu kasvu kolmel
majandusaastal vähemalt 30% aasta kohta, jõudes kolmanda majandusaasta
lõpuks müügituluni vähemalt 120 000 eurot).

Projekti sisuks võib olla:
valdkondlike koolitusprogrammide ja teadlikkuse tõstmise kontseptsioonide
väljatöötamine, testimine ja arendamine;
koolituste, seminaride, töötubade, avalike esinemiste, konverentside, messide
ja näituste ettevalmistamine, läbiviimine, neil osalemine ja tulemuste levitamine;
valdkondlike koostöövõrgustike, ümarlaudade või muude koostöövormide
algatamine ning nende tegevuse korraldamine;
konkursside korraldamine, läbiviimine ja tulemuste levitamine;
publikatsioonide, info- ja infomaterjalide koostamine, täiendamine, tootmine ja
levitamine ning sihtgrupi teavitamine (sh elektroonilise meedia kaudu);
teavituskampaaniate, sh meediakampaaniate ja teadlikkuse tõstmisele suunatud
ürituste ettevalmistamine ja korraldamine, teabevahetuse edendamine;
teavituskeskkondade loomine, arendamine ja haldamine;
tele- ja raadiosaadete tootmine ja edastamine ning sihtgrupi teavitamine;
õppereiside korraldamine ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemine.

Iga taotleja saab esitada konkursile kuni 2 projekti. Taotleja juriidilisele vormile pole piiranguid seatud.

Programmi kogueelarveks on 60 000 eurot, millest õpilaste ja üliõpilastega seotud projektidele läheb 40 000 eurot. Omafinantseering pole nõutav.

Projektide esitamise tähtaeg on 05.03.2014. Täpsem info on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/ettevotlusprojektide-konkurss/ettevotlusprojektide-konkursi-tutvustus