KIKi keskkonnaprogramm 2014 I taotlusvoor

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas käesoleva aasta esimese taotlusvooru keskkonnaprogrammist toetuste taotlemiseks. Taotlemine käib läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. veebruar 2014. Keskkonnatasudest Eesti riigieelarvesse laekuv raha investeeritakse KIKi keskkonnaprogrammi kaudu kümnesse valdkonda: kalandus, veemajandus, jäätmekäitlus, … Continue reading

EAS sulgeb alates innovatsiooniosaku

EAS sulgeb alates 2. jaanuarist 2014 innovatsiooniosakute toetusmeetme seoses käesoleva rakendusperioodi innovatsiooniosakute valdkonna toetuste eelarve täitumisega. Innovatsiooniosakute andmist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Innovatsiooniosaku kui ühekordse toetuse abil aidatakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE) leida oma uute toodete ja teenuste … Continue reading

Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühendustele

Projektikonkursi eesmärk on kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmisel, et vähendada õnnetusi. Ühingute tule- ja veeõnnetuste ärahoidvaid projektitaotlusi ootame Päästeametisse 13. detsembrini 2013. aastal. Esitatud projektide vahel läheb jagamisele üle 30 000 euro. Projektikonkursi kaudu soovime koos kodanikeühendustega: • … Continue reading

KÜSK avab vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe. Kokku on voorus jagada 350 000 eurot (200 000 eurot piirkondlikele ja 150 000 üleriigilistele ühendustele). Vabaühenduste tegevusvõimekustena käsitleb KÜSK oskusi organisatsiooni juhtida, … Continue reading

EMP mõisakoolide programmi raames on avatud arendusprojektide taotlusvoor

Arendusprojektid mõisakoolide jätkusuutlikkuse tagamiseks on mõeldud  teenuste, loomemajanduse, väikeettevõtluse ja koostöö soodustamiseks. Toetuse eelarve on 670 000 eurot (minimaalne toetussumma on 20 000 ja maksimaalne 60 000 taotluse kohta, omaosalus minimaalselt 10%). Arendusprojektid peaksid aitama kaasa kogukondade jätkusuutlikkusele pakkudes uusi … Continue reading

Avatud Eesti Fond kuulutas välja uued taotlusvooru vabaühenduste projektidele

Avatud Eesti Fond kuulutas välja uued taotlusvoorud vabaühenduste projektidele. Projektikonkursi raames on võimalik eraldada toetustena kokku 725 000 eurot. Suurprojektide taotlusvoorus toetatakse algatusi, millega vabaühendused võimendavad teadlikult ja strateegiliselt oma rolli demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste hoidjate ja edendajatena; katsetavad selleks … Continue reading

EASil on avatud ettevõtlikkuse konkurss

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus algatas taas ettevõtlikkusprojektide konkursi, mille eesmärgiks on arendada üldist ettevõtlikkust ning tõsta ettevõtlusteadlikkust ja –aktiivsust. Projektide esitamise tähtaeg on 23. oktoober. Konkursi läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Konkursile oodatakse projekte, mis on suunatud alustavatele kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtjatele … Continue reading

Tartumaa Arendusseltsis on avatud Leader toetuse taotlusvoorud

Projektitaotlusi võetakse vastu kuni 15. oktoobrini 2013 (k.a.) Euroopa Liidu LEADER meetme raames ettevõtluse, kogukondade ja noorte meetmesse. ETTEVÕTLUSE MEETME eesmärk on tõsta mikro- ja väikeettevõtete majanduslikku elujõulisust ja konkurentsivõimet. Taotlust saavad esitada äriühingud, MTÜd ning SAd (kohaturundusprojektide puhul ka … Continue reading

KÜSKil on avatud sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvoor

Taotlusvooru eesmärgid on: – vabaühenduste ettevõtlikkuse ja ettevõtlusteadmiste kasv; – sotsiaalse ettevõtluse mudelite rakendamine valdkonnas uute ühenduste poolt ning uute mudelite loomine; – sotsiaalse ettevõtluse kui ühiskonnas väärtuse loomise, samas vabaühendustele omatulu teenimise võimaluse teadvustamise kasv ühiskonnas. Toetust on võimalik … Continue reading

Kultuuriministeerium ootab taotlusi lõimumist soodustavatele meediaprojektidele

Programmi eesmärk on toetada kultuuridevahelist dialoogi, eesti keelest erineva emakeelega inimeste aktiivsust ja nende osalemist ühiskonna- ja kultuurielus läbi teadlikkuse tõstmise ja infotarbimise suurendamise. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle põhikirjas, põhimääruses või seadusest tulenevates … Continue reading