EASil on avatud rahvusvaheliste konverentside ja ürituste toetamise meede

Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetuse meetme eesmärgiks on Eestis rahvusvaheliste konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste korraldamise toetamise kaudu: väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine; turismi hooajalisuse vähendamine; sihtkoha rahvusvahelise tuntuse suurenemine; regionaalsel tasandil Eesti turismitoodete nõudluse suurenemine; turismihooaja pikenemine, majutusettevõtete täituvuse suurenemine … Continue reading

EAS alustas kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme taotluste vastuvõttu

Ettevõtjate üksikvajadusi arvestav ja kliendihalduri kaasabil elluviidav toetussüsteem on suunatud ettevõtjatele, kes selle toel saavutab märkimisväärseid tulemusi. Sellest tulenevalt on uue toetuslahenduse pilootfaasi sihtrühmaks valitud kasvuettevõtjate sihtrühma kuuluvad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kellel on vähemalt 10 töötajat, kes on … Continue reading

Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused

Alates 13. jaanuarist saavad kohalikud omavalitsused ja nende allasutused, vabaühendused, riigiasutused ja maavalitsused taotleda rahastust programmist “Riskilapsed ja –noored”, et ennetada laste ja noorte kuritegevust. Kuriteoennetuse taotlusvoorus rahastatavate projektide tulemusena loodetakse algatada mitu kogukondlikku kuriteoennetuse programmi. Sihtrühma kuuluvad laste ja … Continue reading

KIKi keskkonnaprogramm 2014 I taotlusvoor

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas käesoleva aasta esimese taotlusvooru keskkonnaprogrammist toetuste taotlemiseks. Taotlemine käib läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. veebruar 2014. Keskkonnatasudest Eesti riigieelarvesse laekuv raha investeeritakse KIKi keskkonnaprogrammi kaudu kümnesse valdkonda: kalandus, veemajandus, jäätmekäitlus, … Continue reading

EAS sulgeb alates innovatsiooniosaku

EAS sulgeb alates 2. jaanuarist 2014 innovatsiooniosakute toetusmeetme seoses käesoleva rakendusperioodi innovatsiooniosakute valdkonna toetuste eelarve täitumisega. Innovatsiooniosakute andmist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Innovatsiooniosaku kui ühekordse toetuse abil aidatakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE) leida oma uute toodete ja teenuste … Continue reading

Päästeameti projektikonkurss mittetulundusühendustele

Projektikonkursi eesmärk on kaasata kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste leidmisel, et vähendada õnnetusi. Ühingute tule- ja veeõnnetuste ärahoidvaid projektitaotlusi ootame Päästeametisse 13. detsembrini 2013. aastal. Esitatud projektide vahel läheb jagamisele üle 30 000 euro. Projektikonkursi kaudu soovime koos kodanikeühendustega: • … Continue reading

KÜSK avab vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe. Kokku on voorus jagada 350 000 eurot (200 000 eurot piirkondlikele ja 150 000 üleriigilistele ühendustele). Vabaühenduste tegevusvõimekustena käsitleb KÜSK oskusi organisatsiooni juhtida, … Continue reading

EMP mõisakoolide programmi raames on avatud arendusprojektide taotlusvoor

Arendusprojektid mõisakoolide jätkusuutlikkuse tagamiseks on mõeldud  teenuste, loomemajanduse, väikeettevõtluse ja koostöö soodustamiseks. Toetuse eelarve on 670 000 eurot (minimaalne toetussumma on 20 000 ja maksimaalne 60 000 taotluse kohta, omaosalus minimaalselt 10%). Arendusprojektid peaksid aitama kaasa kogukondade jätkusuutlikkusele pakkudes uusi … Continue reading

Avatud Eesti Fond kuulutas välja uued taotlusvooru vabaühenduste projektidele

Avatud Eesti Fond kuulutas välja uued taotlusvoorud vabaühenduste projektidele. Projektikonkursi raames on võimalik eraldada toetustena kokku 725 000 eurot. Suurprojektide taotlusvoorus toetatakse algatusi, millega vabaühendused võimendavad teadlikult ja strateegiliselt oma rolli demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste hoidjate ja edendajatena; katsetavad selleks … Continue reading

EASil on avatud ettevõtlikkuse konkurss

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus algatas taas ettevõtlikkusprojektide konkursi, mille eesmärgiks on arendada üldist ettevõtlikkust ning tõsta ettevõtlusteadlikkust ja –aktiivsust. Projektide esitamise tähtaeg on 23. oktoober. Konkursi läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Konkursile oodatakse projekte, mis on suunatud alustavatele kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtjatele … Continue reading