Avaneb SA Innove taotlusvoor Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

28. jaanuaril kuulutas SA Innove avatuks Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetmes  „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“. Toetatavad tegevused on: noortele (16–24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud taotlusvoor linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmiseks

Taotlusvooru raames toetatakse linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on: – asumiseltsid on võimekamad linnaasumi kogukonna kujundamisel, ühishuvide ja probleemide väljaselgitamisel ning kaasarääkimisel nende lahendamiseks; – asumiseltsid on avatud ning aktiivsed, asumi elanikud on senisest enam kaasatud kohaliku … Continue reading

Leader programmi voorud ootavad maapiirkondade taotlejaid

Mitmetes piirkondades on ettevõtjatel, MTÜ-del, seltsingutel ja kohalikel omavalitsusüksustel võimalik taotleda  Leader toetust, mille eesmärgiks on kohaliku algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele kaasa aitamine, maapiirkonna elukvaliteedi parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine jms. Projektitoetust saab taotleda ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing, seltsing või kohalik omavalitsusüksus. Toetust … Continue reading

EASi regionaalsete investeeringute programmi taotlusvooru tähtaeg on 15. veebruaril 2013

Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.Toetust antakse projektipõhiselt … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud taotlusvoor Ida- Virumaa linnade vabaühendustele

Taotlusvooru raames toetatakse Ida-Virumaa linnade vabaühenduste teenuste osutamise võimekuse ning kaasamissuutlikkuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on: – vabaühendused on võimekamad ning professionaalsemad piirkonna sotsiaalprobleemide ennetamise ja lahendamisega tegelejad ning kaasarääkijad lahenduste otsimisele; – piirkonna elanikud on senisest enam kaasatud … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutas välja Šveitsi Vabaühenduste fondi 2013. taotlusvoorud avalike teenuste osutamiseks

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd  avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on: … Continue reading

EAS avas gümnaasiumivõrgustiku korrastamist toetava meetme

Meetme eesmärgiks on tagada maakondades gümnaasiumiõpilastele võrdselt kõrge õppe kvaliteet ja valikuvõimalused ning üle riigi koolivõrgu efektiivne korraldus õppehoonete kaasajastamise ja senisest optimaalsema kasutuselevõtu teel. Toetust võivad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused alljärgnevalt: 1. Tallinna linn, Tartu linn, Pärnu linn, Kohtla-Järve … Continue reading

KÜSKil on avatud taotlusvoor piirkondlikult tegutsevate vabaühenduste kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamiseks

Taotlusvooru raames toetatakse piirkondlikult (sh linnaasumid) tegutsevate vabaühenduste suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamisele ja rakendamisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on: – vabaühendus on omandanud suhtekorraldusalased oskused ja suudab oma sõnumit selgelt ning mõjusalt edasi anda nii liikmetele, sihtgrupile kui ka … Continue reading

KÜSKil on avatud taotlusvoor vabaühenduste juhtimissuutlikkuse tõstmiseks

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud vabaühenduste juhtimissuutlikkuse tõstmisele ning arengu kavandamise oskuste arendamisele suunatud taotlusvoor. Toetatakse projekte, mille eesmärkideks on: vabaühenduse juhtimisvõimekuse kasv ühenduse igapäevaseks missiooni täitmiseks, eesmärkideni jõudmiseks ja ühiskondliku mõju saavutamiseks; vabaühenduse kasvanud kompetents tegevuse planeerimisel ja elluviimisel ning … Continue reading

Avatud Eesti Fondi vabaühenduste väikeprojektide voor

Avatud Eesti Fondil on avatud taotlusvoor avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on parandada vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja –keskkonda. Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on: uute teadmiste, oskuste ja inimeste toomine kolmanda sektori tegemistesse (vabatahtlike kaasamine, sektoritevahelised partnerlused); algatused … Continue reading