Leader tegevusgrupp Tartumaa Arendusselts

Tartumaa Arendusselts (www.tas.ee) Alatskivi, Haaslava, Kambja, Tartu, Laeva, Tähtvere, Puhja, Konguta, Nõo, Ülenurme, Luunja, Mäksa, Meeksi, Peipsiääre, Vara, Võnnu vald ja Kallaste linn • 3. juunil 2011.a. lõpeb taoluste vastuvõtt teisele hindamisele. • 27. septembril 2011.a. lõpeb taotluste vastuvõtt kolmandale … Continue reading

Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed

Kolmas taotlusvoor suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” ESF meetmes 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” on avatud 16. maist kuni 27. juunini 2011. a kl 17.00. Taotlusvoorust toetatakse meetme määruse tegevusi 2 – 4: 2) sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele (sh nendele, … Continue reading

Avanes Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm Taotlusvoorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS (Keskkonnainvesteeringute Keskuse Andmesüsteem). Taotlejale tähendab see seda, et tavapärase Exceli tabeli täitmise, printimise ja postitamise asemel tuleb end sisse logida KIKi süsteemi ning oma toimingud – nii taotlemine kui ka … Continue reading

Vooluveekogude seisundi parandamine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kuulutas välja II taotlusvooru vooluveekogude seisundi parandamise projektidele. Taotluste esitamise tähtaeg on 27. juuni 2011 Toetust antakse: • vooluveekogu seisundi parandamiseks, mille valgala on suurem kui 25 km2; • kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule; • lõhelaste … Continue reading

Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine

KIK kuulutab välja meetme “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine” taotlusvooru. Toetatavad tegevused: 1. jäätmejaama või ümberlaadimisjaama rajamine; 2. liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamine; 3. jäätmete, mille taaskasutamise osas on kehtestatud sihtarvud, ringlussevõtu arendamine; 4. liigiti kogutud ehitus- ja lammutusjäätmete, … Continue reading

Mõisakoolid saavad taotleda toetust kultuuripärandi hoidmiseks

Kultuuriministeerium kuulutas välja konkursi mõisakoolide muinsuskaitseliste uuringute, projekteerimistööde ja arendustegevuste rahastamistaotlustele. Mõisakoolid saavad taotleda toetust kultuuripärandi hoidmisega seotud tegevuste tarbeks – muinsuskaitseliste uuringute, muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks projekteerimiseks, projekti ehitustehniliseks ekspertiisiks, muinsuskaitseliste väärtuste taastamiseks või üksikdetailide renoveerimiseks. Samuti toetatakse uuringute, projekteerimise, … Continue reading

Eelinfo: Käesoleva aasta maikuus on võimalik taotleda Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid meetme 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” abil

Edastame Sotsiaalministeeriumi EELINFO INFOKIRI Käesoleva aasta maikuus on võimalik taotleda Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid meetme 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” abil lapsehoiu-, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks. Taotleda võivad nii kohalikud omavalitsused, MTÜ-d kui ka ettevõtjad. Toetuse andmise eesmärk on … Continue reading

Noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine investeeringute kava täiendamine

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine investeeringute kava täiendamiseks projekti kavandite esitamise lisavooru. Kavandeid noorsootöö taristu renoveerimise toetuseks Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest võivad esitada avatud noortekeskused, noorte teavitamis- ja … Continue reading

Taotlusvoor Eesti arengukoostöö projektide rahastamiseks Gruusias, Moldovas ja Ukrainas

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2011 – 2015 arengukava eesmärkidega. Toetust võivad taotleda: •    valitsusasutused või selle hallatavad asutused; •    kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused (sh üleriigilised kohalike omavalitsuste üksuste liidud); •    Eesti … Continue reading

Väikesaarte elukeskkonna arendamiseks avatakse toetusprogramm

Väikesaarte programm aitab kaasa väikesaartele omase elulaadi säilimisele avalike teenuste kättesaadavuse kvaliteedi parandamise kaudu. Programm on suunatud mandri- ja saarevahelise transpordiühenduse, hoolekande- ja tervishoiuteenuste, toidu, elektri, joogivee ja kütuse, jäätmemajanduse, juurdepääsu alg- ja põhiharidusele ning päästeteenuse ja sideteenuse kättesaadavuse parandamisele. … Continue reading