Põhja-ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm

Toetus on mõeldud ärikohtumiste, ettevõtlusalase ja piirkondliku klastrikoostöö toetamiseks, innovatiivseteks projektideks, ettevõtluskogemuste jagamiseks, Euroopa Liidu fondide, projektide rahastamise ja kasutamise koordineerimiseks Põhja- ja Baltimaades. Toetust saab taotleda: erialasteks kohtumisteks praktikaks õppereisideks koostöövõrkude arendamiseks (sh seminaride ja töötubade korraldamiseks). Taotlejad saavad … Continue reading

Avanes KIKi Vooluveekogude seisundi parandamise kolmas taotlusvoor

Toetust saab taotleda kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, määruses nimetatud jõgede lõhelaste kudemiselupaikade taastamiseks, kalade rännet soodustavate truupide rekonstrueerimiseks ning rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, määruses nimetatud jõgedel sootide avamiseks ja endiste jõesängide taastamiseks, koprapaisude likvideerimiseks, kaldapuistu mosaiiksuse … Continue reading

Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolituse ja arendamise taotlusvoor avatud

Rahandusministeerium kuulutas 3. veebruaril 2012. a avatuks „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ taotlusvooru. Toetuse andmise eesmärgiks on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse suurendamine. Projekte rahastatakse kuni … Continue reading

Raplamaa Partnerluskogu Leader taotlusvoorud 2012

2012.a. taotlusvoorud Raplamaa Partnerluskogus (taotlejad Juuru, Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru, Raikküla, Märjamaa, Rapla ja Vigala vallast) Raplamaa Partnerluskogu 2012.a. toetusmeetmete seas leiavad rahastamist ettevõtjad, mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud ja vallavalitsused. Ettevõtjatel on võimalik kasutada toetust ehitus- ja renoveerimsitöödeks, soetada seadmeid jne. … Continue reading

Innove Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusel INNOVE on avanemas taotlusvoor “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”. Taotlusvoor on avatud 8. detsembrist 2011 – 16. jaanuarini 2012 kl 17.00. Taotlusvoorus toetatakse: • vanemaealiste (50-74-aastased) tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumist; • noorte (16-24-aastased), kes on põhi-, … Continue reading

Innove taotlusvoor „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine“

Taotlusvoor kuulutatakse välja allolevate meetme määruse tegevuste osas: 1. Terviseteadlikkust tõstvad ja tervislikke eluviise edendavad tegevused, mis ennetavad ja vähendavad tootlikkuse langust ja aitavad kaasa tööturule naasmisele või püsimisele: 1) erinevad terviseteemalised koolitused ja teabe jagamine tööealisele elanikkonnale töövõimetuse ennetamiseks … Continue reading

Eesti-Läti Programm

Avatud on Eesti–Läti programmi taotlusvoor prioriteetses suunas 3, mille fookuses on kohalike kogukondade koostööprojektid. 3. Aktiivsed ja jätkusuutlikud kogukonnad 3.1. Elukeskkonna parendamine Kohalike omavalitsuste, kohalike elanike ja mittetulundusühingute koostöö elukeskkonna ja teenuste kättesaadavuse parendamiseks, multifunktsionaalsete külakeskuste arendamine, kohaliku identiteedi tugevdamine … Continue reading

Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks

Toetuse andmise eesmärk on taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis ja enregiatootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine. NB! Voorus ei anta toetust energiasäästuks kaugküttevõrgu parendamise ja rekonstrueerimise kaudu Toetust antakse: – taastuvatel energiaallikatel põhinevate elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamiseks koos tootmisseadmete võrguühenduseks … Continue reading

Rahvusvaheline taotlusvoor kasutajasõbralike e-teenuste arendamiseks

Avatud on uus Eesti, Rootsi, Islandi ja NordForski koostöös loodud ühine taotlusvoor kodanikukesksete e-valitsuse teenuste arendamiseks. Rahastamistaotlusi on oodatud esitama avaliku sektori asutused, eraettevõtted, teadusasutused ja valitsusvälised organisatsioonid Põhja- ja Baltimaadest. Iga taotlus peab kaasama vähemalt üht esindajat Eestist, Rootsist … Continue reading

Innovaatiline Kool 2011

Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab üldhariduskoolidele välja konkursi Innovaatiline Kool 2011, mille raames toetatakse koolides läbiviidavaid infotehnoloogiavaldkonna arendusprojekte. Konkursile saab toetuse taotlusi esitada tegevustele, mille käigus valmib uus terviklik IKT teenus, lahendus, süsteem vms. Projektide hindamisel arvestatakse nende innovaatilisust, samuti peab konkursile … Continue reading