Eesti-Läti Programm

Avatud on Eesti–Läti programmi taotlusvoor prioriteetses suunas 3, mille fookuses on kohalike kogukondade koostööprojektid. 3. Aktiivsed ja jätkusuutlikud kogukonnad 3.1. Elukeskkonna parendamine Kohalike omavalitsuste, kohalike elanike ja mittetulundusühingute koostöö elukeskkonna ja teenuste kättesaadavuse parendamiseks, multifunktsionaalsete külakeskuste arendamine, kohaliku identiteedi tugevdamine … Continue reading

Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks

Toetuse andmise eesmärk on taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis ja enregiatootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine. NB! Voorus ei anta toetust energiasäästuks kaugküttevõrgu parendamise ja rekonstrueerimise kaudu Toetust antakse: – taastuvatel energiaallikatel põhinevate elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamiseks koos tootmisseadmete võrguühenduseks … Continue reading

Rahvusvaheline taotlusvoor kasutajasõbralike e-teenuste arendamiseks

Avatud on uus Eesti, Rootsi, Islandi ja NordForski koostöös loodud ühine taotlusvoor kodanikukesksete e-valitsuse teenuste arendamiseks. Rahastamistaotlusi on oodatud esitama avaliku sektori asutused, eraettevõtted, teadusasutused ja valitsusvälised organisatsioonid Põhja- ja Baltimaadest. Iga taotlus peab kaasama vähemalt üht esindajat Eestist, Rootsist … Continue reading

Innovaatiline Kool 2011

Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab üldhariduskoolidele välja konkursi Innovaatiline Kool 2011, mille raames toetatakse koolides läbiviidavaid infotehnoloogiavaldkonna arendusprojekte. Konkursile saab toetuse taotlusi esitada tegevustele, mille käigus valmib uus terviklik IKT teenus, lahendus, süsteem vms. Projektide hindamisel arvestatakse nende innovaatilisust, samuti peab konkursile … Continue reading

Leader tegevusgrupp Tartumaa Arendusselts

Tartumaa Arendusselts (www.tas.ee) Alatskivi, Haaslava, Kambja, Tartu, Laeva, Tähtvere, Puhja, Konguta, Nõo, Ülenurme, Luunja, Mäksa, Meeksi, Peipsiääre, Vara, Võnnu vald ja Kallaste linn • 3. juunil 2011.a. lõpeb taoluste vastuvõtt teisele hindamisele. • 27. septembril 2011.a. lõpeb taotluste vastuvõtt kolmandale … Continue reading

Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed

Kolmas taotlusvoor suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” ESF meetmes 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” on avatud 16. maist kuni 27. juunini 2011. a kl 17.00. Taotlusvoorust toetatakse meetme määruse tegevusi 2 – 4: 2) sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega peredele (sh nendele, … Continue reading

Avanes Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm Taotlusvoorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS (Keskkonnainvesteeringute Keskuse Andmesüsteem). Taotlejale tähendab see seda, et tavapärase Exceli tabeli täitmise, printimise ja postitamise asemel tuleb end sisse logida KIKi süsteemi ning oma toimingud – nii taotlemine kui ka … Continue reading

Vooluveekogude seisundi parandamine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kuulutas välja II taotlusvooru vooluveekogude seisundi parandamise projektidele. Taotluste esitamise tähtaeg on 27. juuni 2011 Toetust antakse: • vooluveekogu seisundi parandamiseks, mille valgala on suurem kui 25 km2; • kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule; • lõhelaste … Continue reading

Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine

KIK kuulutab välja meetme “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine” taotlusvooru. Toetatavad tegevused: 1. jäätmejaama või ümberlaadimisjaama rajamine; 2. liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamine; 3. jäätmete, mille taaskasutamise osas on kehtestatud sihtarvud, ringlussevõtu arendamine; 4. liigiti kogutud ehitus- ja lammutusjäätmete, … Continue reading

Mõisakoolid saavad taotleda toetust kultuuripärandi hoidmiseks

Kultuuriministeerium kuulutas välja konkursi mõisakoolide muinsuskaitseliste uuringute, projekteerimistööde ja arendustegevuste rahastamistaotlustele. Mõisakoolid saavad taotleda toetust kultuuripärandi hoidmisega seotud tegevuste tarbeks – muinsuskaitseliste uuringute, muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks projekteerimiseks, projekti ehitustehniliseks ekspertiisiks, muinsuskaitseliste väärtuste taastamiseks või üksikdetailide renoveerimiseks. Samuti toetatakse uuringute, projekteerimise, … Continue reading