SA Innovel avaneb 21.mail taotlusvoor „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed”

Neljas taotlusvoor suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” ESF meetmes 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” on avatud 21. maist kuni 26. juunini 2012 a kl 17.00. Taotlusvoorus toetatakse järgmisi tegevusi: 1) eakale või puudega inimesele või dementsele suunatud hooldusteenuste (päevane ja koduhooldusteenus) pakkumine, võimaldamaks … Continue reading

Euroopa Liidu toetused 2014-2020

2014. aastal algab EL struktuurivahendite  uus rahastamisperiood, mille raames on Eestil võimalus kasutada rahalist toetust 5 fondist. Oodata on, et Eesti saab Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendeid uuel eelarveperioodil ligikaudu samapalju kui senisel ehk 2013. aastani kestval perioodil – prognoositav suurusjärk … Continue reading

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel. Tähtaeg projektide esitamiseks on 26. märts 2012.a. Alamprogrammideks on: • veemajanduse programm; • jäätmekäitluse programm; … Continue reading

Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Toetuse eesmärgiks on kogemuste ja teadmiste vahetamine, koostöövõrkude ning tõhusate töömeetodite arendamine ja Läänemere piirkonna üleilmse konkurentsivõime suurendamine. Toetust saab taotleda: lühike õppevisiit (study visit), 3–10 tööpäeva ühes riigis pikem praktika (internship), kuni 20 tööpäeva ühes riigis erialane väljaõpe töökohal … Continue reading

Põhja-ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm

Toetus on mõeldud ärikohtumiste, ettevõtlusalase ja piirkondliku klastrikoostöö toetamiseks, innovatiivseteks projektideks, ettevõtluskogemuste jagamiseks, Euroopa Liidu fondide, projektide rahastamise ja kasutamise koordineerimiseks Põhja- ja Baltimaades. Toetust saab taotleda: erialasteks kohtumisteks praktikaks õppereisideks koostöövõrkude arendamiseks (sh seminaride ja töötubade korraldamiseks). Taotlejad saavad … Continue reading

Avanes KIKi Vooluveekogude seisundi parandamise kolmas taotlusvoor

Toetust saab taotleda kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, määruses nimetatud jõgede lõhelaste kudemiselupaikade taastamiseks, kalade rännet soodustavate truupide rekonstrueerimiseks ning rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, määruses nimetatud jõgedel sootide avamiseks ja endiste jõesängide taastamiseks, koprapaisude likvideerimiseks, kaldapuistu mosaiiksuse … Continue reading

Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolituse ja arendamise taotlusvoor avatud

Rahandusministeerium kuulutas 3. veebruaril 2012. a avatuks „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ taotlusvooru. Toetuse andmise eesmärgiks on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse suurendamine. Projekte rahastatakse kuni … Continue reading

Raplamaa Partnerluskogu Leader taotlusvoorud 2012

2012.a. taotlusvoorud Raplamaa Partnerluskogus (taotlejad Juuru, Kaiu, Kehtna, Kohila, Käru, Raikküla, Märjamaa, Rapla ja Vigala vallast) Raplamaa Partnerluskogu 2012.a. toetusmeetmete seas leiavad rahastamist ettevõtjad, mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud ja vallavalitsused. Ettevõtjatel on võimalik kasutada toetust ehitus- ja renoveerimsitöödeks, soetada seadmeid jne. … Continue reading

Innove Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusel INNOVE on avanemas taotlusvoor “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”. Taotlusvoor on avatud 8. detsembrist 2011 – 16. jaanuarini 2012 kl 17.00. Taotlusvoorus toetatakse: • vanemaealiste (50-74-aastased) tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumist; • noorte (16-24-aastased), kes on põhi-, … Continue reading

Innove taotlusvoor „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine“

Taotlusvoor kuulutatakse välja allolevate meetme määruse tegevuste osas: 1. Terviseteadlikkust tõstvad ja tervislikke eluviise edendavad tegevused, mis ennetavad ja vähendavad tootlikkuse langust ja aitavad kaasa tööturule naasmisele või püsimisele: 1) erinevad terviseteemalised koolitused ja teabe jagamine tööealisele elanikkonnale töövõimetuse ennetamiseks … Continue reading