Avanes keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi 2013.a I taotlusvoor.

Taotluste esitamine keskkonnaprogrammi toimub läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Andmesüsteemi KIKAS. Taotlejale tähendab see seda, et tavapärase Exceli vormi täitmise asemel tuleb luua konto KIK-i süsteemi, logida sisse ning oma toimingud – nii taotlemine kui ka hilisemad protseduurid – seal läbi viia. … Continue reading

Leader programmi voorud ootavad maapiirkondade taotlejaid

Mitmetes piirkondades on ettevõtjatel, MTÜ-del, seltsingutel ja kohalikel omavalitsusüksustel võimalik taotleda  Leader toetust, mille eesmärgiks on kohaliku algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele kaasa aitamine, maapiirkonna elukvaliteedi parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine jms. Projektitoetust saab taotleda ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing, seltsing või kohalik omavalitsusüksus. Toetust … Continue reading

EASi regionaalsete investeeringute programmi taotlusvooru tähtaeg on 15. veebruaril 2013

Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.Toetust antakse projektipõhiselt … Continue reading

EAS avas gümnaasiumivõrgustiku korrastamist toetava meetme

Meetme eesmärgiks on tagada maakondades gümnaasiumiõpilastele võrdselt kõrge õppe kvaliteet ja valikuvõimalused ning üle riigi koolivõrgu efektiivne korraldus õppehoonete kaasajastamise ja senisest optimaalsema kasutuselevõtu teel. Toetust võivad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused alljärgnevalt: 1. Tallinna linn, Tartu linn, Pärnu linn, Kohtla-Järve … Continue reading

Keskkonna Investeeringute Keskusel on avatud veemajanduse infrastruktuuri arendamise toetus omavalitsustele

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus avas Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava veemajanduse infrastruktuuri neljanda taotlusvooru taotluste esitamise tähtajaga 25. jaanuar 2013. Toetust taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused ja vee-ettevõtted, mis kuuluvad 100% ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele. Avanenud voorus antakse toetust reoveekogumisaladel ühisveevärgi ja … Continue reading

Keskkonnainvesteeringute Keskus 15. aug. 2012

Keskkonnainvesteeringute Keskusel avanes keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi 2012.a II taotlusvoor. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel. Alamprogrammideks on: veemajanduse programm; jäätmekäitluse programm; … Continue reading

SA Innovel avaneb 21.mail taotlusvoor „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed”

Neljas taotlusvoor suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” ESF meetmes 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” on avatud 21. maist kuni 26. juunini 2012 a kl 17.00. Taotlusvoorus toetatakse järgmisi tegevusi: 1) eakale või puudega inimesele või dementsele suunatud hooldusteenuste (päevane ja koduhooldusteenus) pakkumine, võimaldamaks … Continue reading

Euroopa Liidu toetused 2014-2020

2014. aastal algab EL struktuurivahendite  uus rahastamisperiood, mille raames on Eestil võimalus kasutada rahalist toetust 5 fondist. Oodata on, et Eesti saab Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendeid uuel eelarveperioodil ligikaudu samapalju kui senisel ehk 2013. aastani kestval perioodil – prognoositav suurusjärk … Continue reading

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel. Tähtaeg projektide esitamiseks on 26. märts 2012.a. Alamprogrammideks on: • veemajanduse programm; • jäätmekäitluse programm; … Continue reading

Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Toetuse eesmärgiks on kogemuste ja teadmiste vahetamine, koostöövõrkude ning tõhusate töömeetodite arendamine ja Läänemere piirkonna üleilmse konkurentsivõime suurendamine. Toetust saab taotleda: lühike õppevisiit (study visit), 3–10 tööpäeva ühes riigis pikem praktika (internship), kuni 20 tööpäeva ühes riigis erialane väljaõpe töökohal … Continue reading