Olulised muudatused stardi- ja kasvutoetuse taotlemise korras

Alates 9. juulist muutis EAS põhimõtteid stardi- ja kasvutoetuste andmisel. EAS pöörab senisest suuremat tähelepanu kliendi arengu jälgimisele ning äriplaanis ja tegevuskavas seatud tulemuste saavutamise jälgimisele pärast toetuse kasutamist. Starditoetuse eesmärgiks on soodustada jätkusuutlike ettevõtete käivitumist ja kasvutoetusega aidata ettevõtjaid, … Continue reading

19. aprillil toimus Tallinnas EASi tootmisettevõtte arendustoetuse infopäev

19. aprillil Tallinnas toimunud infopäeval rõhutasid EASi töötajad, et uue toetuse näol pole tegu tehnoloogiainvesteeringute toetusega, mille abil uusi seadmeid soetatakse. Ka ei toeta programm ettevõtte igapäevast tegevust. Ettevõtte poolt kavandatav arendustegevus ei pea olema revolutsiooniline, vaid uus samm edasi … Continue reading

Innove Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusel INNOVE on avanemas taotlusvoor “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”. Taotlusvoor on avatud 8. detsembrist 2011 – 16. jaanuarini 2012 kl 17.00. Taotlusvoorus toetatakse: • vanemaealiste (50-74-aastased) tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumist; • noorte (16-24-aastased), kes on põhi-, … Continue reading

Avanes kodakondsusinfo levitamist ja eestikeelseks aineõppeks tugimaterjalide väljatöötamist toetav projektikonkurss

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi “Koos on parem”, mille raames toetatakse kodanikeühenduste koostöötegevusi, info levitamist kodakondsuse taotlemise võimalustest ja eestikeelseks aineõppeks tugimaterjalide väljatöötamist. Kolmes osas toimuva konkursi kogueelarve on 287 606 eurot. Konkursi üldeesmärk on suurendada … Continue reading

Innove taotlusvoor „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine“

Taotlusvoor kuulutatakse välja allolevate meetme määruse tegevuste osas: 1. Terviseteadlikkust tõstvad ja tervislikke eluviise edendavad tegevused, mis ennetavad ja vähendavad tootlikkuse langust ja aitavad kaasa tööturule naasmisele või püsimisele: 1) erinevad terviseteemalised koolitused ja teabe jagamine tööealisele elanikkonnale töövõimetuse ennetamiseks … Continue reading

Muutuvad Teadmiste ja Oskuste Arendamise programmi tingimused.

Juuli lõpus jõustuvad määruse „Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord“ muudatused. Määruse muudatusega suurendatakse toetuse minimaalset piirmäära ühe projekti kohta. Selleks summaks saab olema 1600 eurot senise 1000 euro asemel. Tulenevalt erialaliitude ettepanekust ja põhjendustest taastatakse võimalus välismesside … Continue reading

ETTEVÕTLIKKUSPROJEKTIDE KONKURSS

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) algatas järjekordse ettevõtlikkusprojektide konkursi, mille eesmärgiks on arendada üldist ettevõtlikkust ning tõsta ettevõtlusteadlikkust ja -aktiivsust. Projektide esitamise tähtaeg on 25. juuli. Konkursi läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Konkursile oodatakse projekte, mis on suunatud nii alustavatele kõrge … Continue reading

Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks

Toetuse andmise eesmärk on taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis ja enregiatootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine. NB! Voorus ei anta toetust energiasäästuks kaugküttevõrgu parendamise ja rekonstrueerimise kaudu Toetust antakse: – taastuvatel energiaallikatel põhinevate elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamiseks koos tootmisseadmete võrguühenduseks … Continue reading

EAS turismiturunduse meede avalikule ja kolmandale sektorile

EAS Turismiturunduse toetuse eesmärkideks on: • Eesti sihtkohtade ja rahvuslikul eripäral põhinevate turismitoodete tuntuse suurendamine välisturgudel; • Eestit külastavate välisturistide ööbimiste arvu suurendamine; • Turismi hooajalisuse vähendamine. Turismiturunduse toetusmeetmetest on võimalik toetust taotleda otsest reisimotivatsiooni tekitavate toodete turundustegevustele välisturgudel: • … Continue reading