PRIA-l on avanes toetus kalatootjatele

Ühisinvesteeringute toetusmeetme (EKF. meede 3.1.1)  eesmärk on kalandustoodete kvaliteedi ning tarnete aastaringse stabiilsuse tõstmine läbi tootjaorganisatsioonide arendamise. Taotlusi võetakse vastu Tartus PRIA keskuses, aadressil Narva mnt. 3 ajavahemikul 17.12- 19.12.2012. Toetust saab taotleda tootjaorganisatsiooni liikmete toodetud vesiviljelustoodangu töötlemiseks (jahutamine, rookimine, … Continue reading

Kasuta parimate spetsialistide nõu ilma omafinantseeringuta — EASi innovatsiooniosaku toetus

EASil on jätkuvalt toimiv väikese ja keskmise suurusega Eesti ettevõtjatele suunatud innovatsiooniosaku toetus, mille peamiseks eesmärgiks on koostöös disainilahenduse pakkuja, kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi eksperdiga välja töötada disainilahendus, uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutas välja Šveitsi Vabaühenduste fondi 2013. taotlusvoorud avalike teenuste osutamiseks

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd  avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on: … Continue reading

EASil on avatud toetus suurinvestoritele tööstusettevõtjale materiaalse vara soetamiseks

Toetust oodatakse taotlema suurinvestoreid. Toetuse eesmärk: suurinvestorite aktiivne kaasamine Eesti majandusse läbi tehnoloogiainvesteeringute, mis aitavad kaasa ettevõtja tootlikkuse ja ekspordipotentsiaali kasvule, toodete lisandväärtuse suurenemisele, uute turuvõimaluste avanemisele ja kõrgemat lisandväärtust loovate töökohtade loomisele. Toetuse kasutamise oodatavad tulemused: tootlikkuse kasv ekspordipotentsiaali … Continue reading

EASil on avatud toetusmeede insener-, tehnilisi-, IT-, projekteerimis- jt tugiteenuseid osutavatele ettevõtetele

Toetust oodatakse taotlema Eestis registreeritud ettevõtjat, kelle tegevus on suunatud tugiteenuse pakkumisele ning, mis ekspordib suure osa oma pakutavatest tugiteenustest ja mille summaarne palgafondi kasv abikõlblikkuse perioodi jookusul on vähemalt võrdne 30-kordse Eesti keskmise palgaga. Tugiteenuskeskusest taotleja äriühingu  kontserni konsolideeritud käive … Continue reading

KÜSKil on avatud taotlusvoor piirkondlikult tegutsevate vabaühenduste kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamiseks

Taotlusvooru raames toetatakse piirkondlikult (sh linnaasumid) tegutsevate vabaühenduste suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamisele ja rakendamisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on: – vabaühendus on omandanud suhtekorraldusalased oskused ja suudab oma sõnumit selgelt ning mõjusalt edasi anda nii liikmetele, sihtgrupile kui ka … Continue reading

Keskkonna Investeeringute Keskusel on avatud veemajanduse infrastruktuuri arendamise toetus omavalitsustele

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus avas Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava veemajanduse infrastruktuuri neljanda taotlusvooru taotluste esitamise tähtajaga 25. jaanuar 2013. Toetust taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused ja vee-ettevõtted, mis kuuluvad 100% ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele. Avanenud voorus antakse toetust reoveekogumisaladel ühisveevärgi ja … Continue reading

Avatud Eesti Fondi vabaühenduste väikeprojektide voor

Avatud Eesti Fondil on avatud taotlusvoor avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste väikeprojektidele, mille eesmärk on parandada vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja –keskkonda. Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on: uute teadmiste, oskuste ja inimeste toomine kolmanda sektori tegemistesse (vabatahtlike kaasamine, sektoritevahelised partnerlused); algatused … Continue reading

MTÜ Virumaa Koostöökogu kuulutab välja LEADER projektitaotluste vastuvõtu 26.-30. novembrini 2012.a.

Projektitaotlusi võetakse vastu Aseri, Lüganuse, Maidla, Sonda ja Rägavere vallas ning Püssi linnas tegutsevatelt ettevõtetelt, MTÜ-delt, SA-telt ja kohalikelt omavalitsustelt. Avanevad järgmised meetmed: 1.1  Turismi infrastruktuuride arendamine (meetme kogusumma 142 922 €) — maksimaalne toetussumma on 70 000 € ühes … Continue reading

Avatud Eesti Fondis on avatud Vabaühenduste Fondi taotlusvoor MTÜ-dele

Avatud Eesti Fond kuulutas välja taotlusvooru avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste projektidele, et toetada algatusi: demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamiseks vabaühenduste eestkostesuutlikkuse parandamiseks ja „valvekoerana“ toimimise tõhustamiseks. Eraldi tähelepanu all on vähemusrahvuste vabaühenduste kaasatust ja võimekust tõstvad projektid. Konkursile oodatakse: suurprojekte … Continue reading