Avatud on taotlusvoor Regionaalsete vaimse tervise keskuste väljaarendamine

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide vahenditest avatud taotlusvooru projektid keskenduvad  laste vaimse tervis teenuste aredamisele, kvaliteedi tõstmisele ja kättesaadavuse parandamisele regionaalsel tasandil. Vaimse tervise teenuste parema regionaalse kättesaadavuse tagamiseks nähakse keskuste väljaarendamist eelkõige Tartu, Pärnu ja Ida-Viru piirkonnas. Toetatavad tegevused: … Continue reading

Valitsus kiitis heaks ELi struktuurivahendite kasutamise põhimõtted aastateks 2014-2020

Valitsus kiitis  heaks ettepanekud Euroopa Liidu struktuurivahendite ja maaelu arengukava vahendite kasutamiseks perioodil 2014-2020. Kokku kavatsetakse investeerida järgneval eelarveperioodil 4,1 miljardit eurot. Euroopa Liidu vahendite jaotamisel lähtutakse viiest üleriigilisest strateegilisest eesmärgist: kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav haridus; … Continue reading

Aastatel 2014–2020 on plaanis investeeringuid toiduainete töötlemiseks ja turustamiseks toetada 75 miljoni euroga

Toiduainete töötlemisele ja turustamisele on uue maaelu arengukava eelnõus ette nähtud 75 miljonit eurot, mis on ligi 30 miljoni euro võrra enam kui praegusel perioodil. Lisavõimalusena laieneb toiduainetööstusele ka uue finantsinstrumendi kasutamise võimalus ehk soodsamatel tingimustel garantiid ja laenud. Põllumajandusministri … Continue reading

Avatud on väikesemahulise teaduse infrastruktuuri V taotlusvoor

Teadlastel on ka 2013. aastal võimalus taotleda toetust väikesemahulise teadusaparatuuri soetamiseks. Avanenud taotlusvoorus on võimalik toetust taotleda nii institutsionaalse uurimistoetuse kui ka sihtfinantseeritava teadusteema täitmiseks vajaliku aparatuuri soetamiseks. Teadusaparatuuri maksumus peab mahtuma vahemikku 6 300 kuni 64 000 eurot. Taotlusvooru … Continue reading

MTÜ Ida-Harju Koostöökoja taotlusvoor avaneb 2.aprillil

MTÜ Ida-Harju Koostöökojal toimub taotlusvoor 02.04 – 04.04: meede 1 Teeme koos. Piirkond: Anija, Raasiku, Aegviidu ja Kose vald Meede 2 raames toetatakse ühis-ja huvitegevusi, kultuuripärandi säilitamist, avalike objektide investeeringutprojektide ettevalmistavaid tegevusi (projekteerimine) jne. Taotlejad: MTÜ, SA, seltsingud, KOV. Maksimaalne … Continue reading

EASi tegi muudatused innovatsiooniosaku toetuse tingimustesse

Eelmisest nädalast kehtivad innovatsiooniosaku meetme määruses uued tingimused disainilahendustele, millega enam ei toetata kodulehtede valmimist ja visuaalse identiteedi loomist ning turundustegevusi; ka täpsustati hindamiskriteeriume. Innovatsiooniosakuid rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. „Muutmise vajaduse tingis asjaolu, et nimetatud disainilahendused on ettevõtetele … Continue reading

* Uus koolitus! "Turundusvõimalused internetis"

Uus koolitus! “Turundusvõimalused internetis” (Tartus 6 koolituspäeva vahemikus 4.-13. märts) Koolituse käigus saab selgeks, millistes olukordades on interneti kaudu turundamine üldse näidustatud ning milliseid aja- või ka raharessursse see eeldab. Vaatluse alla tulevad lihtsad võimalused oma kodulehekülje loomiseks, otsimootoriturunduse ABC … Continue reading

Avaneb SA Innove taotlusvoor Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

28. jaanuaril kuulutas SA Innove avatuks Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetmes  „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“. Toetatavad tegevused on: noortele (16–24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud taotlusvoor linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmiseks

Taotlusvooru raames toetatakse linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on: – asumiseltsid on võimekamad linnaasumi kogukonna kujundamisel, ühishuvide ja probleemide väljaselgitamisel ning kaasarääkimisel nende lahendamiseks; – asumiseltsid on avatud ning aktiivsed, asumi elanikud on senisest enam kaasatud kohaliku … Continue reading