MTÜ Ida-Harju Koostöökoja taotlusvoor avaneb 2.aprillil

MTÜ Ida-Harju Koostöökojal toimub taotlusvoor 02.04 – 04.04: meede 1 Teeme koos. Piirkond: Anija, Raasiku, Aegviidu ja Kose vald Meede 2 raames toetatakse ühis-ja huvitegevusi, kultuuripärandi säilitamist, avalike objektide investeeringutprojektide ettevalmistavaid tegevusi (projekteerimine) jne. Taotlejad: MTÜ, SA, seltsingud, KOV. Maksimaalne … Continue reading

EASi tegi muudatused innovatsiooniosaku toetuse tingimustesse

Eelmisest nädalast kehtivad innovatsiooniosaku meetme määruses uued tingimused disainilahendustele, millega enam ei toetata kodulehtede valmimist ja visuaalse identiteedi loomist ning turundustegevusi; ka täpsustati hindamiskriteeriume. Innovatsiooniosakuid rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. „Muutmise vajaduse tingis asjaolu, et nimetatud disainilahendused on ettevõtetele … Continue reading

* Uus koolitus! "Turundusvõimalused internetis"

Uus koolitus! “Turundusvõimalused internetis” (Tartus 6 koolituspäeva vahemikus 4.-13. märts) Koolituse käigus saab selgeks, millistes olukordades on interneti kaudu turundamine üldse näidustatud ning milliseid aja- või ka raharessursse see eeldab. Vaatluse alla tulevad lihtsad võimalused oma kodulehekülje loomiseks, otsimootoriturunduse ABC … Continue reading

Avaneb SA Innove taotlusvoor Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

28. jaanuaril kuulutas SA Innove avatuks Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetmes  „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“. Toetatavad tegevused on: noortele (16–24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud taotlusvoor linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmiseks

Taotlusvooru raames toetatakse linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on: – asumiseltsid on võimekamad linnaasumi kogukonna kujundamisel, ühishuvide ja probleemide väljaselgitamisel ning kaasarääkimisel nende lahendamiseks; – asumiseltsid on avatud ning aktiivsed, asumi elanikud on senisest enam kaasatud kohaliku … Continue reading

Leader programmi voorud ootavad maapiirkondade taotlejaid

Mitmetes piirkondades on ettevõtjatel, MTÜ-del, seltsingutel ja kohalikel omavalitsusüksustel võimalik taotleda  Leader toetust, mille eesmärgiks on kohaliku algatuse edendamine, põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele kaasa aitamine, maapiirkonna elukvaliteedi parandamine, majandustegevuse mitmekesistamine jms. Projektitoetust saab taotleda ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing, seltsing või kohalik omavalitsusüksus. Toetust … Continue reading

EASi regionaalsete investeeringute programmi taotlusvooru tähtaeg on 15. veebruaril 2013

Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.Toetust antakse projektipõhiselt … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud taotlusvoor Ida- Virumaa linnade vabaühendustele

Taotlusvooru raames toetatakse Ida-Virumaa linnade vabaühenduste teenuste osutamise võimekuse ning kaasamissuutlikkuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on: – vabaühendused on võimekamad ning professionaalsemad piirkonna sotsiaalprobleemide ennetamise ja lahendamisega tegelejad ning kaasarääkijad lahenduste otsimisele; – piirkonna elanikud on senisest enam kaasatud … Continue reading

PRIA-l on avanes toetus kalatootjatele

Ühisinvesteeringute toetusmeetme (EKF. meede 3.1.1)  eesmärk on kalandustoodete kvaliteedi ning tarnete aastaringse stabiilsuse tõstmine läbi tootjaorganisatsioonide arendamise. Taotlusi võetakse vastu Tartus PRIA keskuses, aadressil Narva mnt. 3 ajavahemikul 17.12- 19.12.2012. Toetust saab taotleda tootjaorganisatsiooni liikmete toodetud vesiviljelustoodangu töötlemiseks (jahutamine, rookimine, … Continue reading

Kasuta parimate spetsialistide nõu ilma omafinantseeringuta — EASi innovatsiooniosaku toetus

EASil on jätkuvalt toimiv väikese ja keskmise suurusega Eesti ettevõtjatele suunatud innovatsiooniosaku toetus, mille peamiseks eesmärgiks on koostöös disainilahenduse pakkuja, kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi eksperdiga välja töötada disainilahendus, uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi … Continue reading