EASi arendustöötaja toetus võimaldab nüüd küsida toetust ka tegevjuhi palgakulule

EAS annab toetust ettevõtetele rahvusvahelist töökogemust omandava arendustöötaja värbamiseks  suurendamaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel. Alates augusti algusest saab lisaks teadurile, insenerile, disainerile, turundusjuhile ja muu arendamisega seotud töötajale taotleda arendustöötaja toetust ka tegevjuhile. Suure rahvusvahelise töökogemusega tegevjuhi kaasamine võimaldab terviklikult … Continue reading

Kultuuriministeerium ootab taotlusi lõimumist soodustavatele meediaprojektidele

Programmi eesmärk on toetada kultuuridevahelist dialoogi, eesti keelest erineva emakeelega inimeste aktiivsust ja nende osalemist ühiskonna- ja kultuurielus läbi teadlikkuse tõstmise ja infotarbimise suurendamise. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle põhikirjas, põhimääruses või seadusest tulenevates … Continue reading

Avatud taotlusvoor Pärnu linnas tegutsevatele väikeettevõtetele

Ettevõtlustoetuse eesmärk on tugevdada Pärnu linnas tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet ning seeläbi elavdada Pärnu linna ettevõtlust. Taotleja peab olema väikeettevõte, st ettevõttes töötab vähem kui 50 töölist ja ettevõtte aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot. Taotleja peamine tegevuskoht … Continue reading

„Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi „Riskilaste ja -noorte“ kaasrahastatava programmi raames avatud taotlusvooru „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“ projektide toetuste taotlemiseks. Taotlusvooru eesmärk on parandada noorsootöö teenuste … Continue reading

26. juunil avaneb EASi Turismitoodete arendamise toetus suurte pereturismi atraktsioonide väljaarendamiseks

Turismitoote arenduse toetamist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Taotlusvoor on avatud 26. juuni – 26. juuli 2013. Toetuse eesmärgiks on Eesti kui reisisihi rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine uuenduslike pereturismi atraktsioonide väljaarendamise kaudu, mille abil luuakse reisimotivatsioon Eesti külastamiseks ja külastusaja pikenemiseks. Toetust … Continue reading

Avatud on taotlusvoor Veebipõhiste vaimse tervise ja reproduktiivtervise alase teenuse arendamine

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide vahenditest avatud taotlusvooru projektid keskenduvad veebipõhiste infokanalite ja nõustamisteenuste arendamisele (sh reproduktiivalane nõustamine noortele). Toetatavad tegevused: • veebipõhiste infokanalite arendamine ja rakendamine (teadlikkuse tõstmine vaimse tervise probleemidest ja tervislikust käitumisest laiema elanikkonna ja riskigruppide hulgas) … Continue reading

Avatud on taotlusvoor Regionaalsete vaimse tervise keskuste väljaarendamine

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide vahenditest avatud taotlusvooru projektid keskenduvad  laste vaimse tervis teenuste aredamisele, kvaliteedi tõstmisele ja kättesaadavuse parandamisele regionaalsel tasandil. Vaimse tervise teenuste parema regionaalse kättesaadavuse tagamiseks nähakse keskuste väljaarendamist eelkõige Tartu, Pärnu ja Ida-Viru piirkonnas. Toetatavad tegevused: … Continue reading

Valitsus kiitis heaks ELi struktuurivahendite kasutamise põhimõtted aastateks 2014-2020

Valitsus kiitis  heaks ettepanekud Euroopa Liidu struktuurivahendite ja maaelu arengukava vahendite kasutamiseks perioodil 2014-2020. Kokku kavatsetakse investeerida järgneval eelarveperioodil 4,1 miljardit eurot. Euroopa Liidu vahendite jaotamisel lähtutakse viiest üleriigilisest strateegilisest eesmärgist: kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav haridus; … Continue reading

Aastatel 2014–2020 on plaanis investeeringuid toiduainete töötlemiseks ja turustamiseks toetada 75 miljoni euroga

Toiduainete töötlemisele ja turustamisele on uue maaelu arengukava eelnõus ette nähtud 75 miljonit eurot, mis on ligi 30 miljoni euro võrra enam kui praegusel perioodil. Lisavõimalusena laieneb toiduainetööstusele ka uue finantsinstrumendi kasutamise võimalus ehk soodsamatel tingimustel garantiid ja laenud. Põllumajandusministri … Continue reading