EASi regionaalsete investeeringute programmi taotlusvooru tähtaeg on 15. veebruaril 2013

Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.Toetust antakse projektipõhiselt … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud taotlusvoor Ida- Virumaa linnade vabaühendustele

Taotlusvooru raames toetatakse Ida-Virumaa linnade vabaühenduste teenuste osutamise võimekuse ning kaasamissuutlikkuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on: – vabaühendused on võimekamad ning professionaalsemad piirkonna sotsiaalprobleemide ennetamise ja lahendamisega tegelejad ning kaasarääkijad lahenduste otsimisele; – piirkonna elanikud on senisest enam kaasatud … Continue reading

PRIA-l on avanes toetus kalatootjatele

Ühisinvesteeringute toetusmeetme (EKF. meede 3.1.1)  eesmärk on kalandustoodete kvaliteedi ning tarnete aastaringse stabiilsuse tõstmine läbi tootjaorganisatsioonide arendamise. Taotlusi võetakse vastu Tartus PRIA keskuses, aadressil Narva mnt. 3 ajavahemikul 17.12- 19.12.2012. Toetust saab taotleda tootjaorganisatsiooni liikmete toodetud vesiviljelustoodangu töötlemiseks (jahutamine, rookimine, … Continue reading

Kasuta parimate spetsialistide nõu ilma omafinantseeringuta — EASi innovatsiooniosaku toetus

EASil on jätkuvalt toimiv väikese ja keskmise suurusega Eesti ettevõtjatele suunatud innovatsiooniosaku toetus, mille peamiseks eesmärgiks on koostöös disainilahenduse pakkuja, kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi eksperdiga välja töötada disainilahendus, uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi … Continue reading

Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutas välja Šveitsi Vabaühenduste fondi 2013. taotlusvoorud avalike teenuste osutamiseks

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd  avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on: … Continue reading

EASil on avatud toetus suurinvestoritele tööstusettevõtjale materiaalse vara soetamiseks

Toetust oodatakse taotlema suurinvestoreid. Toetuse eesmärk: suurinvestorite aktiivne kaasamine Eesti majandusse läbi tehnoloogiainvesteeringute, mis aitavad kaasa ettevõtja tootlikkuse ja ekspordipotentsiaali kasvule, toodete lisandväärtuse suurenemisele, uute turuvõimaluste avanemisele ja kõrgemat lisandväärtust loovate töökohtade loomisele. Toetuse kasutamise oodatavad tulemused: tootlikkuse kasv ekspordipotentsiaali … Continue reading

EASil on avatud toetusmeede insener-, tehnilisi-, IT-, projekteerimis- jt tugiteenuseid osutavatele ettevõtetele

Toetust oodatakse taotlema Eestis registreeritud ettevõtjat, kelle tegevus on suunatud tugiteenuse pakkumisele ning, mis ekspordib suure osa oma pakutavatest tugiteenustest ja mille summaarne palgafondi kasv abikõlblikkuse perioodi jookusul on vähemalt võrdne 30-kordse Eesti keskmise palgaga. Tugiteenuskeskusest taotleja äriühingu  kontserni konsolideeritud käive … Continue reading

KÜSKil on avatud taotlusvoor piirkondlikult tegutsevate vabaühenduste kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamiseks

Taotlusvooru raames toetatakse piirkondlikult (sh linnaasumid) tegutsevate vabaühenduste suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamisele ja rakendamisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on: – vabaühendus on omandanud suhtekorraldusalased oskused ja suudab oma sõnumit selgelt ning mõjusalt edasi anda nii liikmetele, sihtgrupile kui ka … Continue reading

KÜSKil on avatud taotlusvoor vabaühenduste juhtimissuutlikkuse tõstmiseks

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud vabaühenduste juhtimissuutlikkuse tõstmisele ning arengu kavandamise oskuste arendamisele suunatud taotlusvoor. Toetatakse projekte, mille eesmärkideks on: vabaühenduse juhtimisvõimekuse kasv ühenduse igapäevaseks missiooni täitmiseks, eesmärkideni jõudmiseks ja ühiskondliku mõju saavutamiseks; vabaühenduse kasvanud kompetents tegevuse planeerimisel ja elluviimisel ning … Continue reading

Keskkonna Investeeringute Keskusel on avatud veemajanduse infrastruktuuri arendamise toetus omavalitsustele

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus avas Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava veemajanduse infrastruktuuri neljanda taotlusvooru taotluste esitamise tähtajaga 25. jaanuar 2013. Toetust taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused ja vee-ettevõtted, mis kuuluvad 100% ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele. Avanenud voorus antakse toetust reoveekogumisaladel ühisveevärgi ja … Continue reading