KÜSK avab vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe. Kokku on voorus jagada 350 000 eurot (200 000 eurot piirkondlikele ja 150 000 üleriigilistele ühendustele). Vabaühenduste tegevusvõimekustena käsitleb KÜSK oskusi organisatsiooni juhtida, … Continue reading

EMP mõisakoolide programmi raames on avatud arendusprojektide taotlusvoor

Arendusprojektid mõisakoolide jätkusuutlikkuse tagamiseks on mõeldud  teenuste, loomemajanduse, väikeettevõtluse ja koostöö soodustamiseks. Toetuse eelarve on 670 000 eurot (minimaalne toetussumma on 20 000 ja maksimaalne 60 000 taotluse kohta, omaosalus minimaalselt 10%). Arendusprojektid peaksid aitama kaasa kogukondade jätkusuutlikkusele pakkudes uusi … Continue reading

EASi arendustöötaja toetus võimaldab nüüd küsida toetust ka tegevjuhi palgakulule

EAS annab toetust ettevõtetele rahvusvahelist töökogemust omandava arendustöötaja värbamiseks  suurendamaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel. Alates augusti algusest saab lisaks teadurile, insenerile, disainerile, turundusjuhile ja muu arendamisega seotud töötajale taotleda arendustöötaja toetust ka tegevjuhile. Suure rahvusvahelise töökogemusega tegevjuhi kaasamine võimaldab terviklikult … Continue reading

KÜSKil on avatud sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvoor

Taotlusvooru eesmärgid on: – vabaühenduste ettevõtlikkuse ja ettevõtlusteadmiste kasv; – sotsiaalse ettevõtluse mudelite rakendamine valdkonnas uute ühenduste poolt ning uute mudelite loomine; – sotsiaalse ettevõtluse kui ühiskonnas väärtuse loomise, samas vabaühendustele omatulu teenimise võimaluse teadvustamise kasv ühiskonnas. Toetust on võimalik … Continue reading

Kultuuriministeerium ootab taotlusi lõimumist soodustavatele meediaprojektidele

Programmi eesmärk on toetada kultuuridevahelist dialoogi, eesti keelest erineva emakeelega inimeste aktiivsust ja nende osalemist ühiskonna- ja kultuurielus läbi teadlikkuse tõstmise ja infotarbimise suurendamise. Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle põhikirjas, põhimääruses või seadusest tulenevates … Continue reading

Avatud taotlusvoor Pärnu linnas tegutsevatele väikeettevõtetele

Ettevõtlustoetuse eesmärk on tugevdada Pärnu linnas tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet ning seeläbi elavdada Pärnu linna ettevõtlust. Taotleja peab olema väikeettevõte, st ettevõttes töötab vähem kui 50 töölist ja ettevõtte aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot. Taotleja peamine tegevuskoht … Continue reading

Avaneb EASil Hajaasustuse programm lastega majapidamiste toetuseks

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Projekti maksimaalne toetus … Continue reading

„Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi „Riskilaste ja -noorte“ kaasrahastatava programmi raames avatud taotlusvooru „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“ projektide toetuste taotlemiseks. Taotlusvooru eesmärk on parandada noorsootöö teenuste … Continue reading

26. juunil avaneb EASi Turismitoodete arendamise toetus suurte pereturismi atraktsioonide väljaarendamiseks

Turismitoote arenduse toetamist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Taotlusvoor on avatud 26. juuni – 26. juuli 2013. Toetuse eesmärgiks on Eesti kui reisisihi rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine uuenduslike pereturismi atraktsioonide väljaarendamise kaudu, mille abil luuakse reisimotivatsioon Eesti külastamiseks ja külastusaja pikenemiseks. Toetust … Continue reading