Muudatused EASi stardi- ja kasvutoetuse programmis

1. augustist jõustusid muudatused EASi stardi- ja kasvutoetuse programmis. Toetusprogrammis täpsustati mõisteid, mis aitavad paremini aru saada, milliseid ettevõtjaid ja millistel eesmärkidel alustamist valdkonnas toetatakse. Stardi- ja kasvutoetuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Programmi muudatusega defineeritakse täpsemini toetuse andmise eesmärki: toetus … Continue reading

Taotlusvoor sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamiseks äriplaani koostamise projektide toetamiseks

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avas Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvooru vabaühendustele sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste arendamiseks äriplaani koostamise projektide toetamiseks. Projektide toetamiseks on kavandatud 110 000 eurot. Taotlusvoor on mõeldud toetuste taotlemiseks äriplaani koostamise projektidele vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse arendamiseks … Continue reading

7. Raamprogramm „Teadus- ja arendustöö VKE huvides“

Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) saavad alates 20. juulist kuni 6. detsembrini taotleda Euroopa Liidu 7. raamprogrammist (7. RP) toetust teadusuuringuteks ja tootearenduseks. Taotlusvooru „Teadus- ja arendustöö VKEde huvides” maht on kokku 219,7 miljonit eurot. Euroopa Liidu kriteeriumite … Continue reading

Muutuvad Teadmiste ja Oskuste Arendamise programmi tingimused.

Juuli lõpus jõustuvad määruse „Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord“ muudatused. Määruse muudatusega suurendatakse toetuse minimaalset piirmäära ühe projekti kohta. Selleks summaks saab olema 1600 eurot senise 1000 euro asemel. Tulenevalt erialaliitude ettepanekust ja põhjendustest taastatakse võimalus välismesside … Continue reading

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2)

PRIA annab toetust noortele ettevõtjatele põllumajandusliku tootmise alustamiseks. Toetuse eesmärgiks on põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris. Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing. Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest … Continue reading

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (MAK meede 3.1) väikeprojektid 2011

PRIA toetust saab taotleda mikroettevõtja või põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kui investeeringuobjekt asub valla või alla 4000 elanikuga vallasisese linna või kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil. Erandjuhul saab toetust taotleda kuni keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on turustamise eesmärgil biokütuse, … Continue reading

ETTEVÕTLIKKUSPROJEKTIDE KONKURSS

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) algatas järjekordse ettevõtlikkusprojektide konkursi, mille eesmärgiks on arendada üldist ettevõtlikkust ning tõsta ettevõtlusteadlikkust ja -aktiivsust. Projektide esitamise tähtaeg on 25. juuli. Konkursi läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Konkursile oodatakse projekte, mis on suunatud nii alustavatele kõrge … Continue reading

Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks

Toetuse andmise eesmärk on taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis ja enregiatootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine. NB! Voorus ei anta toetust energiasäästuks kaugküttevõrgu parendamise ja rekonstrueerimise kaudu Toetust antakse: – taastuvatel energiaallikatel põhinevate elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamiseks koos tootmisseadmete võrguühenduseks … Continue reading

Õpetajakoolituse õppelaborid

Õpetajakoolitust pakkuvatel ülikoolidel avaneb võimalus parandada tehnoloogiainvesteeringutega õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse erialade õppeinfrastruktuuri, soodustades eelkõige ainedidaktikaalasteks õpinguteks vajalike õppelaborite loomist. Alameetme raames on prioriteediks õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kvaliteedi parandamine Tartus ja Tallinnas kui koolituskeskustes ning aineõpetajate ja kutseõpetajate taseme-, ümber- ja täiendõppeks … Continue reading

EAS Turismiturunduse meede ettevõtjale

EAS Turismiturunduse toetus ettevõtjatele on mõeldud oma toodete ja teenuste tutvustamiseks välisturgudel eri turunduskanalite kaudu. Turismiturunduse toetuse eesmärkideks on • Eesti turismisektori konkurentsivõime tagamine ettevõtja rahvusvahelise turundustegevuse toetamise kaudu. • Eestit külastavate välisturistide ööbimiste arvu suurendamine. • Turismiteenuste tarbimise suurendamine. … Continue reading