KÜSK ja Šveitsi Vabaühenduste Fond 2012

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Šveitsi vabaühenduste fondi toetus kodanikuühenduste ja omavalitsuste koostööprojektidele Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvoorud, mille kaudu eraldatakse toetusi kodanikuühenduste ja avaliku võimu koostööna pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ning kvaliteedi tõstmisele suunatud projektidele. Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada … Continue reading

Rahandusministeerium asub eurorahade jagamist senisest tõhusamalt kontrollima

Eile teatas Rahandusministeerium, et hakkab makseasutuse auditi soovituste kohaselt pöörama senisest suuremat tähelepanu eurorahasid jagavate ministeeriumide kontrollimisele. Kontrollisüsteemide täiendamiseni on struktuurivahendite väljamaksed Eestile ajutiselt peatatud. Alustatud projekte ja uute projektide taotlemist maksete peatamine ei puuduta, nende rahastamine jätkub varem laekunud … Continue reading

Avanes kodakondsusinfo levitamist ja eestikeelseks aineõppeks tugimaterjalide väljatöötamist toetav projektikonkurss

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi “Koos on parem”, mille raames toetatakse kodanikeühenduste koostöötegevusi, info levitamist kodakondsuse taotlemise võimalustest ja eestikeelseks aineõppeks tugimaterjalide väljatöötamist. Kolmes osas toimuva konkursi kogueelarve on 287 606 eurot. Konkursi üldeesmärk on suurendada … Continue reading

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus (MAK meede 1.5.2) 2011

Toetust võib taotleda mikroettevõtete tingimustele vastav FIE, aktsiaselts, osaühing, tulundusühistu, täisühing, usaldusühing. Toetust võib taotleda puidu kui toormaterjali töötlemiseks järgmiste tegevuste kohta: – masina või seadme ostmine, kui investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil; – automaatika- ja infotehnoloogilise seadme, … Continue reading

Bioenergia tootmise investeeringutoetus (MAK meede 1.4.3) 2011

Toetust võib taotleda maapiirkonnas tegutsev põllumajandusettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu oli taotluse esitamise aastale vahetult eelneval majandusaastal vähemalt 50 % ettevõtja kogu müügitulust. Investeeringuobjekt peab asuma küla, alevi või aleviku territooriumil. Toetust võib taotleda … Continue reading

EASi Innovatsiooniosak

EASi Innovatsiooniosak – ühiselt taotledes saab rohkem toetust! Kirjutades projekti mitme taotleja peale, on programmist võimalik toetuse summat mitmekordistada. Innovatsiooniosaku toetuse abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada … Continue reading

Innove taotlusvoor „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine“

Taotlusvoor kuulutatakse välja allolevate meetme määruse tegevuste osas: 1. Terviseteadlikkust tõstvad ja tervislikke eluviise edendavad tegevused, mis ennetavad ja vähendavad tootlikkuse langust ja aitavad kaasa tööturule naasmisele või püsimisele: 1) erinevad terviseteemalised koolitused ja teabe jagamine tööealisele elanikkonnale töövõimetuse ennetamiseks … Continue reading

Tööstusettevõtja nõustamise toetus

Tööstusettevõtja nõustamise toetust saab taotleda “Teadmiste ja oskuste arendamise programmi” raames, mida kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Toetuse eesmärgiks on Eesti ettevõtjate konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali suurendamine ettevõtjate, ettevõtete juhtide ja töötajate juhtimis- ja tööalaste teadmiste ning oskuste arendamise … Continue reading

Eesti-Läti Programm

Avatud on Eesti–Läti programmi taotlusvoor prioriteetses suunas 3, mille fookuses on kohalike kogukondade koostööprojektid. 3. Aktiivsed ja jätkusuutlikud kogukonnad 3.1. Elukeskkonna parendamine Kohalike omavalitsuste, kohalike elanike ja mittetulundusühingute koostöö elukeskkonna ja teenuste kättesaadavuse parendamiseks, multifunktsionaalsete külakeskuste arendamine, kohaliku identiteedi tugevdamine … Continue reading