Avatud Eesti Fond kuulutas välja uued taotlusvooru vabaühenduste projektidele

Avatud Eesti Fond kuulutas välja uued taotlusvoorud vabaühenduste projektidele. Projektikonkursi raames on võimalik eraldada toetustena kokku 725 000 eurot.

Suurprojektide taotlusvoorus toetatakse algatusi, millega vabaühendused võimendavad teadlikult ja strateegiliselt oma rolli demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste hoidjate ja edendajatena; katsetavad selleks uusi lähenemisi ning viivad läbi hoiakuid kujundavaid ja avalikku dialoogi suurendavaid algatusi.

Teiseks teemaks on vabaühenduste eestkostevõime parandamine ja valvekoera rolli jõustamine: toetame läbimõeldud ja mitmetahulisi huvikaitseprotsesse, mis aitavad vabaühendustel kasvada professionaalsemateks ja aktiivsemateks osalejateks poliitikate kujundamisel ja otsuste tegemises.

Suurprojekte toetatakse summas 25 000–40 000 eurot ning suuremahulisemaid võrgustikuprojekte summas 75 000–100 000 eurot.

Võimalik on taotleda toetust kuni 90% projekti abikõlbulike kulude katmiseks. Kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 10% elluviidava projekti abikõlbulikest kuludest ja võib olla nii rahaline kui mitterahaline.

Toetust saavad taotleda vaid avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Võrgustiku- ja suurprojekti taotleja peab olema tegutsenud avalikes huvides vähemalt aasta.

Toetatavad tegevused:

Demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamine
Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on:
demokraatia- ja inimõigusalast teadlikkust ja haridust edendavad tegevused;
avalikud arutelud soo, puude, rahvuse, vanuse, seksuaalse orientatsiooni, usulise kuuluvuse, vm tunnuse alusel moodustunud ühiskonnagruppide fundamentaalsete vajaduste üle;
kodanikuaktiivsuse ning osalusdemokraatia tõstmiseks vähemesindatud või haavatavate gruppide jõustamine (koolitused, toetavad võrgustikud);
võrdsust edendavad ja diskrimineerimist vähendavad tegevused (sh. teenustele nagu informatsioon, nõustamine, jms ligipääsu parandamine) ning nende tulemuste vahendamine ühiskonnale;
tegevused kultuuridevahelise dialoogi julgustamiseks ja vähemesindatud gruppide aktiivsemaks kaasamiseks vabaühenduste tegevustesse.
Eestkostevõime parandamine ja valvekoera rolli jõustamine
Toetatakse läbimõeldud ja mitmetahulisi huvikaitseprotsesse, mis aitavad vabaühendustel kasvada professionaalsemateks ja aktiivsemateks osalejateks poliitikakujundamises ning otsusetegemises. Konkursile on oodatud projektid, mille keskmes on:
vabaühenduse liikmete ja sihtrühmade kaasamine seisukohtade kujundamiseks ja väljendamiseks, avalikkuse teavitamine, aktiivne osalemine konsultatsioonides, ja muud asjakohased tegevused strateegiliselt läbimõeldud eestkosteplaani elluviimiseks;
uudsete lähenemiste ja meetodite katsetamine huvikaitsetöös;
uurimused, analüüsid või mõjude hindamised argumentatsiooni professionaalsuse tõstmiseks;
poliitikamonitooringud ja järelvalvealgatused avaliku sektori tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks.
Taotlusi suur- ja võrgustikuprojektidele oodatakse 20. novembriks 2013. Täpsem info on leitav aadressil http://oef.org.ee/paevakajaline/artikkel/emp-toetuste-vabauhenduste-fondi-iii-taotlemisvoor-kutse-taotluste-esitamiseks/

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.