PRIA Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

Avatakse taotlusvoor „ Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus “
Toetuse eesmärgiks on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine ja põlvkonnavahetusele kaasaaitamine põllumajanduses, sh:
 noorte põllumajandustootjate abistamine põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel;
 noorte põllumajandustootjate ettevõtte edaspidine struktuuriline kohandamine;
 tööhõivevõimaluste laiendamine noortele;
 noorte kaasamine maakogukonna arendamisse.
Taotlusvooru aeg: 10.10.2016-17.10.2016
Nõuded taotleja kohta
Toetus on mõeldud põllumajandusliku tegevusega alustavale füüsilisest isikust ettevõtjale või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühingule, kes soovivad arendada põllumajandustootmist. Taotlejaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) või osaühing, mille kõik osanikud on füüsilised isikud. Nad kõik, ka osaühingu juhatuse liikmed, peavad taotluse esitamise ajal olema nooremad kui 40-aastased.
Taotlejal, OÜ osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud “Kvalifikatsiooniraamistiku” 5 kutsetase ehk põllumajandustootja tasemega 5 (EKR tase 5). Enne 2014. a välja antud põllumajandustootja III kutsetase on suhestatud EKR tasemega 5 ning kehtib kuni kutsetunnistuse kehtivusaja lõppemiseni.
Nimetatud põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutsekvalifikatsiooni puudumise korral tuleb need omandada 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.
Toetatavad tegevused
Toetust võib taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta:
1) ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi koos ehitise ehitamine) või hoone parendamine;
2) masina või seadme, ostmine ja paigaldamine;
3) otseselt põllumajandustootmisesse suunatavad käibevahendid;
Investeeringu kogumahust vähemalt 50% peab olema investeering põhivarasse.
Toetuse määr ja summa
Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 40 000 eurot programmiperioodil kokku. Omafinantseering ei ole nõutud.

Vajadusel aitame koostada äriplaani, toetustaotlust ja abistame taotlustoimingutes.
Kontaktisik
Triin Luksepp,
pria@projektid.ee,
53 037 453