Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega

Ühisprojektid

Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega – loomemajanduse sektori sidumine teiste valdkondadega konkurentsivõime suurendamiseks. Jooksev taotlemine avanes 30.11.2015.

1. Lühikirjeldus

Toetus on suunatud loome- ja teiste majandussektorite koostööprojektide elluviimisele. Projektis osalevad ettevõtjad arendavad oma tooteid, teenuseid, ärimudeleid, müüki, turundust, mille tulemusena suureneb ettevõtete lisandväärtus ja ekspordisuutlikkus.

2. Eesmärk

Toetuse andmise eesmärk on siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat potentsiaali ettevõtlusega, et soodustada uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu, tõsta ekspordivõimekust ning luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisaväärtust ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse arendamisel.

3. Soovitud tulemused

Toetuse andmise tulemusena:

1) suureneb eksportivate ettevõtete arv;

2) suureneb VKEde loodud lisandväärtus töötaja kohta;

3) suureneb tulu ettevõtte kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega;

4) suureneb tulu töötaja kohta loomemajanduse sektoris võrreldes Eesti keskmisega.

4. Sihtrühm

Toetus on suunatud ettevõtjatele, kes ei tegutse loomemajanduse valdkondades ja kes kaasavad arendusprojekti elluviimiseks loomesektori ettevõtjaid.

5. Tingimused

Taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes vastavad Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimustele ja korrale.
Toetust saavad taotleda väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes ei tegutse loomemajanduse valdkondades
Projekti kaasatud loomeettevõtja peab vastama väike- ja keskmise suurusega ettevõtja tingimustele

6. Toetatavad tegevused

projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate personalikulud
projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate ja projekti kaasatud isikute lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud
koolitus-, nõustamis-, ekspertiisi-, info- ja reklaamiteenustele ning uuringutele tehtud kulud
seminaride, koolituste, õppereiside ning kontakt- ja turundusürituste korraldamisega seotud rendi- ja üürikulud, materjalide koostamise ja tootmise kulud ning välisosalejate transpordi- ja majutuskulud;
uute toodete või teenuste brändide väljatöötamisega seotud meedia- ja reklaamiteenuseid pakkuva ettevõtja teenustasud, toodete sihtturgudele suunatud visuaalse identiteedi väljatöötamise kulud ja kaubamärkide sihtturgudel registreerimise kulud;
Euroopa Liidu piires ja väljaspool Euroopa Liitu sihtturgudele suunatud välismessidel osalemisega ja välismesside külastamisega seotud kulud, sealhulgas messi registreerimis- ja osalustasud ning messipääsmete kulud, näitusepinna ja stendi või näituseboksi rendikulud ning nende kujunduse ja teostuse kulud, messistendi ja eksponaatide välisriiki ja tagasi toimetamisega seotud transpordi-, kindlustus-, ladustamis- ja tollikulud
uusi tooteid ja teenuseid tutvustavate reklaammaterjalide valmistamise ning veebilehtede, sealhulgas e-turunduse lahenduste väljatöötamisega seotud kulud;
ettevõtjate rahvusvahelistel konkurssidel ja rahvusvahelistel riigihangetel osalemisega seotud kulud.

7. Olulised numbrid

Toetuse maksimaalne suurus on 20 000 eurot projekti kohta.

Toetuse maksimaalne piirmäär on 50% abikõlblike kulude maksumusest

Projekti omafinantseering peab sisaldama vähemalt poole ulatuses kasusaajate rahalist
panust.

Tulenevalt eelnevast käsitletakse loomemajanduse sektoris tegutsevaid ettevõtjaid
teenusepakkujatest kasusaajatena, kes samuti panustavad rahaliselt projekti elluviimisesse.

Link määrusele:https://www.riigiteataja.ee/akt/106012015012
http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/yhisprojektid

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.