EAS suurinvestor

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustab alates 7. jaanuarist 2015 suurinvestori toetuse taotluste vastuvõtmisega.

Taotlusi saab esitada kuni 30.jaanuarini 2015.

Taotlusvooru eelarve on 5,55 mlj. eurot.

Toetust oodatakse taotlema suurinvestoreid.

Projekte rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja toetuse andmist reguleerib Euroopa Liidu üldine grupierandi määrus.

Toetuse eesmärk:

suurinvestorite aktiivne kaasamine Eesti majandusse läbi tehnoloogiainvesteeringute, mis toovad kaasa ettevõtja:

tootlikkuse kasvu
ekspordipotentsiaali kasvu
toodete lisandväärtuse suurenemise
uute turuvõimaluste avanemise
kõrgemat lisandväärtust loovate töökohtade loomise

Kes saab toetust taotleda?

Eesti äriregistrisse kantud suurinvestorist äriühing, kelle poolt tehtav tehnoloogiainvesteering on suunatud töötleva tööstuse tegevusvaldkonna arendamisele ning vastab järgmistele tingimustele:

ettevõtja on registreeritud Eestis
projekt kuulub EMTAK 2008 jaos C „Töötlev tööstus” märgitud tegevusvaldkondadesse,
projekti maksumus peab olema vähemalt 3 000 000 eurot,
projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul tuleb luua vähemalt 15 uut püsivat töökohta, mille mediaan brutokuupalk on vähemalt võrdne Statistikaameti poolt viimati avaldatud Eesti keskmise brutokuupalgaga või või peab ettevõtja summaarne kuine palgafond kasvama projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul vähemalt 15 taotlemise hetkel Statistikaameti poolt avaldatud Eesti keskmise brutokuupalga võrra ning seda taset peab säilitama viie aasta jooksul pärast projekti lõppemist. Harjumaale teostatava investeeringu korral peab loodava 15 töökoha mediaan brutokuupalk ületama Statistikaameti poolt taotlemise hetkel avaldatud Eesti keskmist brutokuupalka vähemalt 1,24 kordselt või peab ettevõtja summaarne kuise palgafondi kasv ületama vähemalt 1,24 kordselt taotlemise hetkel Statistikaameti poolt avaldatud 15 Eesti keskmise brutokuupalga summa. Töökoht loetakse püsivaks, kui seda säilitatakse vähemalt viis aastat pärast töökoha esmakordset täitmist.

Milleks saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda:

uue materiaalse vara soetamiseks
projekti raames soetatava materiaalse vara seadistamiseks ja häälestamiseks tarnija poolt
projekti raames soetatud materiaalse vara kasutuselevõtuks vajaliku immateriaalse vara soetamiseks kuni 50% ulatusest projekti abikõlblikest kuludest.

Kui suur toetussumma ja toetusmäär?

Toetuse maksimaalne summa on 1 000 000 eurot.
Rahastamise piirmäär on 30% abikõlblikest kuludest, välja arvatud suurettevõtja puhul, mil toetuse määr on kuni 25%.

www.eas.ee/suurinvestor

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.