EAS rahvusvaheliste spordi-ja kultuurisündmuste toetamine

Avatakse rahvusvaheliste spordi-ja kultuurisündmuste toetusmeede, mille eesmärk on suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste ning konverentside toimumise sihtkohana.
Meetme kogueelarve on 400 000 eurot, mis jaguneb 200 000 eurot spordi- ja 200 000 eurot kultuurisündmustele. Toetust antakse projektidele, millega kavandatakse ja viiakse läbi Eestis toimuv rahvusvaheliselt huvipakkuv kultuurisündmus, spordisündmus või konverents.
Toetust võib taotleda Eesti riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus ning Eestis registreeritud juriidiline isik.
Toetuse maksimaalne osakaal projekti kohta on 70% abikõlblikest kuludest. Toetatavate projektide omafinantseeringu määr on minimaalselt 30% abikõlblikest kuludest.

Toetust saavad taotleda spordi- ja kultuurisündmused:
-mis korraldatakse Eestis;
-mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele;
-mille välisriikidest saabuvate osalejate ööbimiste koguarv on vähemalt 1000;
-mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva;
-mille toimumise aeg ei ole varasem kui 4 kuud pärast taotluse esitamist / taotlusvooru avamist;
-projekt viiakse ellu kuni 48 kuu jooksul taotluse esitamisest arvates;
-mis on rahvusvaheliselt huvipakkuv ning mida kajastab rahvusvaheline meedia;
-mille korraldamisse kaasatakse väliskülastajaid teenindavaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid;
-mis tagab erivajadustega inimeste juurdepääsu ruumidele ja transpordile;

Toetatavad tegevused
Toetatakse eelkõige välisturunduse ja –meediakajastusega seotud tegevusi, samuti sündmuse korralduskvaliteedi tõstmist. Sündmuste puhul leiavad eelkõige toetamist:
-sündmuse turunduskulud välisriikides, turundustegevustesse Eestit kui turismi sihtkohta tutvustavate sõnumite lisamine;
-sündmuse eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate isikute (näiteks esinejate ja tehnilise abipersonali, võistlejate ja nende saatemeeskondade, kohtunike ja teiste tehniliste delegaatide) transpordi- ja majutuskulud;
-Eestis toimuvaid kultuuri- ja spordisündmusi kajastavate välisriikide ajakirjanike transpordikulud Eestisse ja tagasi, transpordi- ja majutuskulud Eestis;
-rahvusvaheliste tele- ja veebiülekannetega seotud kulud;
-sündmuse läbiviimiseks vajaliku tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga seotud kulud;
-sündmuse korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, näiteks korraldusteenuse, turvateenuse, meditsiiniabi, parkimiskorraldusteenuse ja erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud;
-Eestit kui turismi sihtkohta tutvustava ekskursiooni korraldamise kulud;
-ava- ja lõpuürituse korraldamisega seotud kulud, näiteks esinejate tasud, ruumide rent, toitlustamine;
-sündmuse külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud;
-Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele viitamisega seotud kulud ja Eesti turunduskontseptsiooni kasutamisega seotud kulud.

Taotlusvoor on avatud 18.oktoobrist – 16.novembri kell 17:00ni. Hinnete alusel koostatakse pingerida ning toetatakse kõrgemaid hindeid saanud projekte. Aasta eelarve võimaldab toetada ca 3-5 kultuuri- ning 3-5 spordiprojekti.

Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Rohkem infot toetuse ja taotlemise kohta http://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-spordi-ja-kultuurisundmuste-toetus/

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialisti Liina Värsi poole liina.vars@projektid.ee, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.