Avatud taotlusvoor “Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil”

Avatud taotlusvoor “Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil”

Taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt, et saavutada avalike teenuste ümberkorraldamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil nii, et oleks saavutatav majanduslik tõhusus ja läbi selle suureneks asutuste ja valitsustasandite vaheline koostöö avalike teenuste osutamisel.

Taotlusvooru projektide oodatav tulemus:
hulk avalikke teenuseid on muudetud tõhusamaks ja projektide elluviimise tulemusel peavad teenused olema kõikidele kasutajagruppidele paremini ligipääsetavad.

Toetatav tegevus peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2014 määrusele (EL) nr 910/2014 „e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93 EÜ“ (ET 28.08.2014 L 257/73) ning Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017 määrusele nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“.

Toetust võivad taotleda:

põhiseaduslikud institutsioonid,
valitsusasutused ja nende hallatavad asutused,
avalik-õiguslikud juriidilised isikud,
sihtasutused.
Taotlusvooru kogumaht on 3 000 000 eurot.

Projekti eelarve võib olla kuni 500 000 eurot.

Projekti toetuse määr on:

põhiseaduslikel institutsioonidel, valitsusasutustel ja nende hallatavatel asutustel 100%, millest 85% projekti abikõlblikest kuludest kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna;
avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel ning sihtasutustel 85%. Toetuse saaja kohustuslik omafinantseering on 15%.

Taotlusi saab esitama hakata alates 23.11.2017 struktuuritoetuse e-keskkonda etoetus.struktuurifondid.ee.

https://www.ria.ee/ee/taotlusvoor-avalike-teenuste-arendamine-nov2017.html

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.