7. Raamprogramm „Teadus- ja arendustöö VKE huvides“

Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) saavad alates 20. juulist kuni 6. detsembrini taotleda Euroopa Liidu 7. raamprogrammist (7. RP) toetust teadusuuringuteks ja tootearenduseks. Taotlusvooru „Teadus- ja arendustöö VKEde huvides” maht on kokku 219,7 miljonit eurot.

Euroopa Liidu kriteeriumite kohaselt liigitub VKEdeks enamik Eesti firmasid, kuna töötajaid peab sel ettevõttel olema alla 250 ning aastakäive ei tohi ületada 50 miljonit eurot või bilansimaht 43 miljonit eurot.

Taotlusvoorus „Teadustöö VKEde huvides” on võimalik osaleda projektikonsortsiumitel, kuhu on kaasatud vähemalt kolm erinevat VKEd Euroopa Liidu kolmest erinevast liikmesriigist, samuti peab projektipartneriks olema vähemalt kaks teadus- või uurimisasutust. Projektide esitamise tähtaeg on 6. detsember 2011.

7. RP on Euroopa Liidu peamine teadusuuringute ja tehnoloogia arendustöö rahastamise vahend, mille üheks eesmärgiks on muuhulgas Euroopa ettevõtete konkurentsivõime tugevnemisele kaasa aitamine. Aastatel 2007-2013 antakse programmi erinevate alammeetmete kaudu Euroopa ettevõtetele ja teadusasutustele toetust 50,5 miljardi euro ulatuses.

7. RP lisainfot saab programmi kontaktisikutelt EASis ja SA-s Archimedes ning Euroopa Komisjoni veebilehelt http://cordis.europa.eu/fp7. Projektikonsortsiumidesse välispartnerite leidmisel on potentsiaalse taotleja asendamatuks abimeheks aga veebilehed http://www.ncp-sme.net/ või http://www.enterprise-europe.ee/et