Veeprogramm hajaasustusele

Avatud on hajaasustuse veeprogrammi 2009. aasta taotlusvoor

Hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt on avatud hajaasustusega Audru, Häädemeeste, Kaisma, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori ja Vändra vallas. Sel aastal ei osale programmis Are, Varbla, Halinga ja Tõstamaa vald.

Eesti riigi eelarvest rahastatava programmi eesmärgiks on hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamine või parandamine. Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2008 ja mittetulundusühing või sihtasutus, mille tegevusalaks on elanike või oma liikmete joogiveega varustamine. Toetust saab taotleda vaid olemasolevatele majapidamistele.

Abikõlblikud on tegevused, mis tehakse hajaasustusega piirkondades.

Abikõlblikuks hajaasustuse piirkondadeks ei loeta:
• linnad, vallasisesed linnad ja alevid;
• kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse hoonestusega aladeks määratud alad, kus elab üle 50 inimese;
• piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 kohaselt määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava  või planeeringu alusel.

Abikõlblikud on hoonetevälise joogivee süsteemi (edaspidi veesüsteem) rajamisega seotud tegevused:
• Kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine;
• Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine;
• Kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas vajalike elektritööde teostamine;

Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja. Toetuse suurus ühe majapidamise puhul on kuni 100 000 krooni. Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 12 kuud. Taotlejaid nõustavad ja taotlusi võtavad vastu kohalikud omavalitsused kuni 30. juunini 2009.

Lisainformatsiooni võib lugeda siit.